Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2005-12-28 įsakymu Nr. 2B-365 (įsigaliojo 2006-01-06, žin., 2006, Nr. 2-47) patvirtintos Duomenų perkėlimo iš skaitmeninių tachografų laikinosios taisyklės. Jos nustato duomenų iš skaitmeninių tachografų ir vairuotojų kortelių perkėlimo, saugojimo bei vairuotojų veiklos laikotarpių registravimo laikinаsias taisykles. Remiantis šių taisyklių nuostatomis, įmonė privalo perkelti duomenis į kompiuterį iš skaitmeninių tachografų:

• periodiškai ne rečiau kaip kas 3 mėnesius;

• jei pastebėtas skaitmeninio tachografo netinkamas veikimas;

• prieš nuolatinį ar laikinа transporto priemonės perdavimа kitai įmonei (naudotojui).

Duomenys iš vairuotojų kortelių turi būti perkeliami:

• periodiškai ne rečiau kaip kas 3 savaites (21 d.);

• vairuotojui nutraukiant darbo santykius, ne vėliau kaip paskutinę jo darbo dienа.

Jei dėl skaitmeninio tachografo gedimo jame įrašytų duomenų perkelti į kompiuterį neįmanoma, įmonė turi gauti iš tachografų dirbtuvės pažymа, kad duomenų perkelti negalima.

įmonės taip pat privalo:

• duomenis, perkeltus iš skaitmeninių tachografų ir vairuotojų kortelių į kompiuterius, saugoti ne trumpiau kaip 1 metus;

• daryti duomenų, perkeltų iš skaitmeninių tachografų ir vairuotojų kortelių, kopijas ir saugoti kompiuteriuose ne trumpiau kaip 1 metus;

• tachografų dirbtuvės išduotа pažymа, kad duomenų perkelti negalima, saugoti ne trumpiau kaip 1 metus;

• duomenis, perkeltus iš skaitmeninių tachografų ir vairuotojų kortelių į kompiuterius, pateikti kontroliuojantiems pareigūnams pareikalavus teisės aktų nustatyta tvarka;

• turėti specialias duomenų archyvavimo ir tvarkymo programas;

• užtikrinti perkeltų duomenų iš skaitmeninių tachografų ir vairuotojų kortelių saugumа, nepažeidžiamumа, autentiškumа ir vientisumа;

• asmenis, vairuojančius įmonei priklausančias transporto priemones su įrengtais skaitmeniniais tachografais, supažindinti su jų naudojimosi instrukcija.

Asmenys, vairuojantys transporto priemones su įrengtais skaitmeniniais tachografais, privalo mokėti naudotis skaitmeniniu tachografu ir vairuotojo kortele. Vairuotojas, be Reglamente (EEB) Nr. 3821/85 nustatytų pareigų, perėmęs transporto priemonę, privalo iš karto įvesti informacijа į vairuotojo kortelę apie veiklos laikotarpius pagal Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 15 straipsnio 3 dalies antros pastraipos „b“, „c“ ir „d“ punktų nuostatas už laikotarpį, kol nebuvo perėmęs transporto priemonės ir negalėjo naudotis skaitmeniniu tachografu.

***

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2005-12-23 įsakymu Nr. 2B-362 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2005-04-12 įsakymo Nr. 2B-107 „Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-01-11, žin., 2006, Nr. 3-82) nustatyta, kad neskaitmeninių tachografų techninė priežiūra gali būti atliekama atstumų matavimo metodu ne mažiau kaip 30 metrų ilgio uždaroje patalpoje.

Taip pat nustatyta, kad dirbtuvės vadovo tvarkomi transporto priemonių, kuriose įrengti tachografai ir atlikta jų techninė priežiūra, remontas ar eksploatacijos nutraukimas, identifikavimo duomenys turi būti saugomi ne trumpiau kaip 2 metus.

***

Susisiekimo ministro 2005-12-30 įsakymu Nr. 3-597 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003-04-18 įsakymo Nr. 3-275 „Dėl Kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros atlikimo taisyklių“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-01-11, žin., 2006, Nr. 3-76) nustatyta, kad transporto priemonės, kurios variklis yra pritaikytas dirbti dujomis, dujinė įranga tikrinama apžiūros metu (įsigalioja 2006-11-01).

Naujos transporto priemonės laikotarpiu nuo pirmos transporto priemonės registracijos datos iki pirmos apžiūros eksploatuojamos be apžiūros (išskyrus vienetinės gamybos transporto priemones), tačiau valdytojas privalo įregistruotai transporto priemonei nustatyta tvarka gauti talonа ir ženklа-lipdukа. Naujos transporto priemonės, kurios bus naudojamos tarptautiniam keleivių ar krovinių vežimui, pavojingų krovinių vežimui, keleivių vežimui taksi, taip pat „žaliosios“, „žalesnės ir saugios“ ir „Euro 3 saugios“ transporto priemonės turi atitikti joms nustatytus specialius ar papildomus reikalavimus. šiais atvejais kontrolierius apžiūros dokumentus įformina ir transporto priemonę paženklina pagal šių taisyklių V skyriaus reikalavimus. Talonas minėtoms transporto priemonėms išduodamas apžiūros atlikimo dienos data ne ilgesniam laikotarpiui kaip iki pirmos apžiūros.

Transporto priemonė apžiūrai turi būti pateikiama švari, be keleivių, gyvūnų ir krovinių. Apžiūros metu tikrinama:

• ar įrašai pateiktuose dokumentuose atitinka faktinius duomenis; jeigu transporto priemonės, už kuriа pagal mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones dydžius, mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašа, turi būti mokamas mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones, registravimo liudijime (transporto priemonės naudotojo pažymėjime) nenurodyta leidžiama maksimali masė (bendroji masė, bendrasis svoris) arba ji nurodyta klaidingai, transporto priemonės savininko ar valdytojo iniciatyva turi būti pakeistas transporto priemonės registravimo liudijimas (transporto priemonės naudotojo pažymėjimas) iki mokesčio mokėjimo ir transporto priemonės pristatymo į apžiūrа;

• ar transporto priemonių agregatų numeriai ir kitos žymos atitinka nurodytus transporto priemonių dokumentuose; esant neatitikimams, informacija perduodama teisėsaugos institucijoms;

• ar transporto priemonės techninė būklė, konstrukcija, sistemų, agregatų ir mazgų veikimas bei efektyvumas atitinka techninius reikalavimus naudojamoms kelių transporto priemonėms ir kt.;

• ar vienetinės gamybos ar perdirbtoms transporto priemonėms išduotose techninės ekspertizės pažymose nurodyta, kad transporto priemonė pagaminta ar perdirbta laikantis nustatytų reikalavimų;

• ar yra galiojantys dokumentai apie atliktа periodinį automobiliuose įrengtos dujų kuro sistemos patikrinimа.

Transporto priemonės apžiūra nutraukiama, kai jos metu nustatoma, kad:

• transporto priemonė perdirbta ir neatlikta jos techninė ekspertizė;

• transporto priemonės, kurioje po 2006-11-01 įrengta dujų įranga, registracijos liudijimo grafoje „degalai“ nėra įrašo „benzinas/dujos.“

Rezultatų kortelės ir rezultatų kortelės priedo dublikatai su juose nurodytais apžiūros metu nustatytais trūkumais suteikia teisę vienа mėnesį nuo jų išdavimo dienos atlikti pakartotinę apžiūrа. Transporto priemonėms, kurioms apžiūros metu nustatyti trūkumai pagal pagrindinius reikalavimus, išduotas rezultatų kortelės dublikatas nesuteikia teisės naudotis tokia transporto priemone.

Transporto priemonių apžiūros periodiškumas nustatomas pagal transporto priemonės klasę:

• motociklų – po 3 metų nuo pirmos registracijos datos, po to – kas 24 mėn.;

• M1 klasės lengvųjų automobilių – po 3 metų nuo pirmos registracijos datos, po to – kas 24 mėn.;

• lengvųjų automobilių (M1 klasės), skirtų vairuotojų mokymui, – po metų nuo pirmos registracijos datos, po to – kas 12 mėn.;

• lengvųjų automobilių taksi ir verslo tikslais naudojamų žmonėms vežti (M1 klasės), jei jų eksploatacijos trukmė iki 5 metų, – kas 12 mėn.; 5 ir daugiau metų – kas 6 mėn.;

• troleibusų ir autobusų (M2 ir M3 klasės) – po metų nuo pirmos registracijos datos, po to – kas 6 mėn.;

• N1 klasės krovininių automobilių – po dvejų metų nuo pirmos registracijos datos, po to – kas 12 mėn.;

• N2 ir N3 klasės krovininių automobilių – po metų nuo pirmos registracijos datos, po to – kas 12 mėn.;

• pavojingus krovinius vežančių EX/II, EX/III, FL, OX ar AT tipų pagal ADR transporto priemonių, kurioms taikomi papildomi reikalavimai (N1, N2, N3, O1, O2, O3 ir O4 klasės), – kas 12 mėn.;

• O1 ir O2 klasės priekabų, puspriekabių – po 3 metų nuo pirmos registracijos datos, po to kas 24 mėn.;

• O3 ir O4 klasės priekabų, puspriekabių – po metų nuo pirmos registracijos datos, po to – kas 12 mėn. ir kt.

Nustatyta, kad transporto priemonės, kurioje nuo 2006-11-01 bus įrengta dujų įranga, valdytojas privalo valstybinei techninei apžiūrai pateikti transporto priemonę, kurios registracijos liudijime būtų nurodytos dvi kuro rūšys „benzinas/dujos“.

***

Vidaus reikalų ministro 2005-12-23 įsakymu Nr. 1V-434 Dėl vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymo Nr. 260 „Dėl kelių transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-01-06, žin., 2006, Nr. 2-24) nustatyta, kad pakeitus transporto priemonės kėbulа arba variklį, jos savininkas (naudotojas) privalo šių taisyklių nustatyta tvarka jа įregistruoti iš naujo ir gauti naujа transporto priemonės registracijos liudijimа.

Minėtuoju įsakymu taip pat panaikinta taisyklių nuostata, draudusi registruoti įmonių, kurioms taikomi ūkinės-komercinės veiklos apribojimai, įsigytas transporto priemones.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-01-05 nutarimu Nr. 4 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-10-05 nutarimo Nr. 1242 „Dėl Viešųjų logistikos centrų plėtros ir veiklos priežiūros nuolatinės komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-01-11, žin., 2006, Nr. 3-55) pakeista personalinė Viešųjų logistikos centrų plėtros ir veiklos priežiūros nuolatinės komisijos sudėtis ir nustatyta, kad šios komisijos pirmininku skiriamas nebe susisiekimo viceministras, bet Susisiekimo ministerijos sekretorius.

Taip pat minėtuoju nutarimu iš komisijos išbraukti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ atstovas ir Nacionalinės muitinės sandėlių ir importo-eksporto terminalų asociacijos atstovas bei apskričių viršininkai (vietoje jų komisijos nariu tapo Lietuvos apskričių vadovų sаjungos prezidentas).

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-01-05 nutarimu Nr. 3 (įsigaliojo 2006-01-11, žin., 2006, Nr. 3-54) pakeista bei nauja redakcija išdėstyta Saugaus eismo komisijos sudėtis.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2005-12-30 įsakymu Nr. 2B-376 (įsigaliojo 2006-01-11, žin., 2006, Nr. 3-83) patvirtintos Užsienio valstybių leidimų vežti keleivius vienkartiniais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais išdavimo, naudojimo ir grаžinimo taisyklės. Jos nustato užsienio valstybių leidimų vežti keleivius vienkartiniais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais, gautų pagal tarptautinėmis sutartimis sudarytų jungtinių komitetų posėdžių protokoluose nustatytas kvotas, išdavimo, naudojimo ir grаžinimo tvarkа.

Transporto priemonei, vežančiai keleivius vienkartiniais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais į (per) užsienio valstybes, turi būti gautas atitinkamos valstybės leidimas, suteikiantis teisę vežti keleivius tos valstybės teritorija, jeigu toks leidimas pagal tarptautines sutartis yra reikalingas. Leidimai vežėjams išduodami Valstybinės kelių transporto inspekcijos Keleivinio transporto ir regionų skyriuose pagal jų aptarnaujamas teritorijas.

Leidimas negalioja, jei jame yra papildymų, taisymų bei pakeitimų, nepatvirtintų leidimа išdavusio skyriaus valstybės tarnautojo parašu ir skyriaus antspaudu.

Vežėjas ne vėliau kaip per 10 dienų po kelionės, kuriai leidimas buvo išduotas, privalo panaudotа leidimа grаžinti jį išdavusiam skyriui. Kartu su panaudotu leidimu vežėjas privalo pateikti kelionei naudotа kelionės lapа ir jo kopijа. Leidimа išdavusio skyriaus valstybės tarnautojas patikrina, ar leidimas buvo panaudotas pagal paskirtį ir tai kelionei, kuriai buvo išduotas.

Neįvykus kelionei, nepanaudotа leidimа su vežėjo vadovo paaiškinimu dėl leidimo nepanaudojimo priežasčių vežėjas privalo grаžinti ne vėliau kaip per 6 savaites nuo leidimo išdavimo datos. Už nepanaudoto leidimo išdavimа sumokėta valstybės rinkliava negrаžinama.

Inspekcija turi teisę apriboti arba nutraukti leidimų išdavimа vežėjui, jeigu vežėjas:

• leidimus naudoja ne pagal paskirtį;

• savavališkai leidimus papildo, taiso ir daro juose pakeitimus;

• laiku negrаžina panaudotų (nepanaudotų) leidimų;

• praranda leidimus;

• perduoda leidimus kitam vežėjui ar naudoja kitam vežėjui išduotus leidimus;

• naudoja suklastotus leidimus;

• vykdo vežimus neturėdamas leidimų, kai leidimai reikalingi.

Susisiekimo ministro 2005-12-19 įsakymu Nr. 3-577 (įsigaliojo 2006-01-05, žin., 2006, Nr. 1-8) patvirtintas Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos bendradarbiavimo su pasienio kontrolės punktuose tikrinimа atliekančiomis valstybės institucijomis dėl pasienio kontrolės punktų projektavimo, statybos darbų bei priežiūros ir turto valdymo tvarkos aprašas. šis tvarkos aprašas reglamentuoja Pasienio kontrolės punktų direkcijos bendradarbiavimа su pasienio kontrolės punktuose tikrinimа atliekančiomis valstybės institucijomis (Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Lietuvos Respublikos muitine, Valstybine augalų apsaugos tarnyba, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įgaliota Pasienio ir transporto valstybine veterinarijos tarnyba, Valstybine visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba) projektuojant, statant ir pripažįstant tinkamais naudoti pasienio kontrolės punktus, taip pat atliekant jų priežiūrа ir turto valdymа.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6, 20, 27, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo pakeitimo įstatymu (įsigaliojo 2006-01-12, žin., 2006, Nr. 4-100) pakeistos gyventojų pajamų, gautų užsienio valstybėse, dvigubo apmokestinimo panaikinimo sаlygos. Nustatyta, kad užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sаjungos valstybė narė arba su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, gautos nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos (išskyrus minėtoje valstybėje gautas palūkanas, dividendus ir honorarus), šio įstatymo nustatyta tvarka yra neapmokestinamos pajamų mokesčiu Lietuvos Respublikoje, jeigu pajamų mokestis arba jam tapatus mokestis nuo šių pajamų nustatyta tvarka sumokėtas toje užsienio valstybėje.

Užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sаjungos valstybė narė arba su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, sumokėtа pajamų mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumа nuo toje valstybėje gautų palūkanų, dividendų ir honorarų nuolatinis Lietuvos gyventojas gali atskaityti iš šio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuoto pajamų mokesčio sumos. šios dalies nuostatos taikomos tik tuo atveju, jeigu yra pateikti įrodymai apie užsienio valstybėje per tа mokestinį laikotarpį gautas pajamas ir nuo jų sumokėtа pajamų mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumа.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gauna pajamų keliose užsienio valstybėse, tai atskaitoma pajamų mokesčio suma apskaičiuojama atskirai nuo kiekvienoje valstybėje gautų pajamų.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2005-12-23 įsakymu Nr. VA-92 (įsigaliojo 2006-01-06, žin., 2006, Nr.2-31) patvirtinta:

• Pranešimo apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimа GPM303 forma ir jos priedo GPM303P forma;

• Pranešimo apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimа GPM303 formos pildymo ir teikimo taisyklės.

Minėtos taisyklės nustato duomenų apie kitose Europos Sаjungos valstybėse narėse ir susijusiose ar asocijuotose teritorijose registruotiems mokesčių mokėtojams išmokėtas palūkanas, gautas iš taupymo pajamų, pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai tvarkа. Užpildytа GPM303 formа ir jos priedo GPM303P formа Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti turi tokie Lietuvos Respublikos teritorijoje įregistruoti subjektai (duomenų teikėjai):

• mokėjimų tarpininkas, kuris per kalendorinius metus sumokėjo palūkanas faktiškajam savininkui arba garantavo palūkanų mokėjimа faktiškojo savininko naudai;

• gaunantysis mokėjimų tarpininkas, kuris per kalendorinius metus gavo palūkanas faktiškojo savininko naudai arba toks palūkanų mokėjimas buvo jam garantuotas faktiškojo savininko naudai;

• ekonominės veiklos vykdytojas, kuris per kalendorinius metus sumokėjo palūkanas arba garantavo palūkanų mokėjimа gaunančiajam mokėjimų tarpininkui, įregistruotam ar kitaip organizuotam nustatytoje teritorijoje.

GPM303 formos ir jos priedo GPM303P kalendorinių metų duomenys turi būti pateikti VMI iki kitų kalendorinių metų gegužės l d. Iki 2006-05-01 teikiami tik laikotarpiu nuo 2005-07-01 iki 2005-12-31 išmokėtų palūkanų duomenys.

Duomenų teikėjas, kuriam nustatyta prievolė teikti GPM303 formа ir jos priedа GPM303P, nepateikęs, pavėluotai pateikęs arba į šiа formа įrašęs neteisingus duomenis, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

***

Finansų ministro 2005-12-29 įsakymu Nr. 1K-402 Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių teritorijų ir Lietuvos Respublikos teritorijos nekilnojamojo turto vertinimo masiniu būdu dokumentų tvirtinimo (įsigaliojo 2006-01-05, žin., 2006, Nr. 1-13) patvirtintos Lietuvos savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto vertinimo masiniu būdu ataskaitos. Primename, kad remiantis Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklių nuostatomis, patvirtintų nekilnojamojo turto vertinimo masiniu būdu dokumentų kopijos neatlygintinai perduodamos naudotis arba suteikiama teisė neatlygintinai naudotis šiais dokumentais Vį „Registrų centras“ interneto tinklapyje Finansų ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, apskričių viršininkams, Komisijai privalomam registruoti turtui įvertinti bei savivaldybėms.

Fiziniai ir juridiniai asmenys gali neatlygintinai sužinoti jiems nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto mokestinę vertę Vį „Registrų centras“ interneto tinklapyje. Fizinio asmens prašymu Vį „Registrų centras“ neatlygintinai per 7 darbo dienas jam parengia ir įteikia arba išsiunčia Nekilnojamojo turto registro išrašа, kuriame nurodoma nekilnojamojo turto mokestinė vertė.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-01-04 nutarimu Nr. 1 Dėl valstybės remiamų pajamų dydžio patvirtinimo (įsigaliojo 2006-02-01, žin., 2006, Nr. 3-52) patvirtintas valstybės remiamų pajamų dydis – 165 Lt per mėnesį vienam Lietuvos Respublikos gyventojui.

Vį „Lietuvos Respublikos apskaitos institutas“ direktoriaus 2005-12-22 įsakymu Nr. VAS-9 (įsigaliojo 2006-01-06, žin., 2006, Nr. 2-38) patvirtintas 36-asis verslo apskaitos standartas „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė“. šio standarto tikslas – nustatyti neribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, t. y. individualioms įmonėms ir ūkinėms bendrijoms, buhalterinės apskaitos tvarkymo, ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių registravimo ir finansinės atskaitomybės sudarymo tvarkа. Standartas taikomas įmonėms, kurios teisės aktų nustatyta tvarka privalo arba savo nuožiūra nusprendžia sudaryti finansinę atskaitomybę

Visų ataskaitinių laikotarpių įmonės finansinė atskaitomybė turi būti parengta vadovaujantis tais pačiais verslo apskaitos standartais tam, kad jа būtų galima palyginti. Finansinės atskaitomybės parengimo principai gali būti keičiami tik tada, kai paaiškėja, kad jie neleidžia teisingai parodyti įmonės veiklos rezultatų ir finansinės būklės. Aiškinamajame rašte turi būti nurodyta, kuriais verslo apskaitos standartais vadovaujantis parengta įmonės finansinė atskaitomybė.

Metinė finansinė atskaitomybė sudaroma teisės aktų nustatyta tvarka arba jei įmonės finansinės atskaitomybės sudarymas nustatytas individualios įmonės nuostatuose arba bendrijos jungtinės veiklos sutartyje.

***

Vį „Lietuvos Respublikos apskaitos institutas“ direktoriaus 2005-12-22 įsakymu Nr. VAS-11 (įsigaliojo 2006-01-06, žin., 2006, Nr. 2-40) patvirtintas 34-asis verslo apskaitos standartas „Segmentų atskleidimas finansinėje atskaitomybėje“. Standarto tikslas – nustatyti informacijos apie segmentus pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarkа, kadangi tokia informacija jos vartotojams suteiktų galimybę geriau suprasti įmonės veiklos rezultatus, įvertinti rizikа ir susidaryti teisingа nuomonę apie įmonę priimant sprendimus.

Standartа turi taikyti įmonės, rengiančios pilnа finansinę atskaitomybę ir rengiančios konsoliduotа finansinę atskaitomybę, jeigu jos gali išskirti segmentus. Segmentas – išskirta verslo sudedamoji dalis, kurios verslo rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų verslo sudedamųjų dalių. Segmentai skiriami į verslo ir geografinius segmentus:

• verslo segmentas – išskirta verslo sudedamoji dalis, kuri gamina vienarūšę ar susijusiа produkcijа, parduoda vienarūšes ar susijusias prekes ar teikia vienarūšes arba susijusias paslaugas ir kurios verslo rizika bei pelningumas skiriasi nuo kitų įmonės verslo dalių;

• geografinis segmentas – išskirta verslo sudedamoji dalis, kuri gamina produkcijа, parduoda prekes ar teikia paslaugas tam tikroje ekonominėje aplinkoje ir kurios verslo rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų verslo dalių, veikiančių kitoje ekonominėje aplinkoje.

***

Vį „Lietuvos Respublikos apskaitos institutas“ direktoriaus 2005-12-22 įsakymu Nr. VAS-10 (įsigaliojo 2006-01-06, žin., 2006, Nr. 2-39) patvirtintas 30-asis verslo apskaitos standartas – „Susiję asmenys“. šio standarto tikslas – nustatyti informacijos apie susijusius asmenis pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarkа. Pagal šį standartа nustatoma, kas yra susiję asmenys ir kokia informacija apie juos, jų sandorius su įmone (įmonių grupe) turi būti pateikta finansinėje atskaitomybėje.

Minėtа standartа turi taikyti įmonės, rengiančios pilnа finansinę atskaitomybę. Jei įmonė savo nuožiūra nusprendžia pateikti informacijа apie susijusius asmenis finansinėje atskaitomybėje, ji turi taikyti šį standartа.

Konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje įmonių grupės tarpusavio sandoriai eliminuojami, todėl joje pateikiama informacija tik apie tuos susijusius asmenis ir jų sandorius, kurie nepriklauso įmonių grupei. Atskirose patronuojančios įmonės ir dukterinių įmonių finansinėse atskaitomybėse pateikiama informacija apie susijusius asmenis, tarp jų - ir apie sandorius įmonių grupės viduje.

Apskaitos politikoje įmonė turi nusistatyti, kokius asmenis laikys susijusiais. Nustatant susijusius asmenis, įmonė turi įvertinti ne tik teisinę santykių formа, bet ir jų ekonominę prasmę. Su įmone susiję juridiniai asmenys gali būti: patronuojanti, dukterinė, asocijuota įmonė, įmonės, bendrai kontroliuojančios jungtinės veiklos sutarties subjektа ir kt.

Su įmone susiję fiziniai asmenys gali būti:

• asmenys, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime priklauso reikšminga balsų dalis;

• įmonės vadovai;

• asmenų, galinčių įmonę kontroliuoti arba daryti jai reikšmingа įtakа, artimi šeimos nariai;

• įmonės vadovų artimi šeimos nariai.

Informacija apie susijusius asmenis ir sandorius su jais pateikiama aiškinamajame rašte.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2005-12-30 įsakymu Nr. V-526 (įsigaliojo 2006-01-11, žin., 2006, Nr. 3-85) nauja redakcija išdėstytas ir patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo įmokų kodų sаrašas.

***

Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos 2005-12-21 nutarimu Nr. 5-1 Dėl draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupei (įsigaliojo 2006-01-01, žin., 2006, Nr. 2-49) patvirtinti draudėjų, priskirtų atitinkamoms nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupėms, sаrašai.

įvykus draudėjo reorganizacijai, draudėjai atitinkamai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei priskiriami atskiru Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimu.

***

Valstybinio socialinio draudimo tarybos 2005-12-21 nutarimu Nr. 5-2 Dėl 2005 metų draudžiamųjų pajamų (įsigaliojo 2006-01-06, žin., 2006, Nr. 2-50) patvirtintos 2005 m. draudžiamosios pajamos – 1 037 Lt.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-12-30 įsakymu Nr. A1-345 (įsigaliojo 2006-01-11, žin., 2006, Nr. 3-70) patvirtinti tokie metiniai darbo dienų koeficientai 2006 metams:

• esant 5 darbo dienų savaitei – 0,7 [247 darbo dienos : (365 kalendorinės dienos – 13 šventinių dienų)];

• esant 6 darbo dienų savaitei – 0,85 [299 darbo dienos : (365 kalendorinės dienos – 13 šventinių dienų)].

Taip pat patvirtinti metiniai vidutinio mėnesio:

darbo dienų skaičius: esant 5 darbo dienų savaitei – 20,6 darbo dienos (247 darbo dienos: 12 mėn.); esant 6 darbo dienų savaitei – 24,9 darbo dienos (299 darbo dienos: 12 mėn.);

darbo valandų skaičius: esant 5 darbo dienų savaitei – 164,2 darbo valandos (1 970 darbo valandų : 12 mėn.); esant 6 darbo dienų savaitei – 165,4 darbo valandos (1 985 darbo valandos : 12 mėn.).

Jeigu įmonės, įstaigos ar organizacijos kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyse yra nustatytas kitoks darbo laikas, pirmiau nurodytus dydžius nustato įmonė, įstaiga ar organizacija.

***

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005-12-30 įsakymu Nr. 1-306 Dėl nelaimingų atsitikimų tyrimo dokumentų tvarkymo, pranešimų ir nelaimingų atsitikimų darbe registravimo bei analizės metodinių nurodymų pakeitimo (įsigaliojo 2006-01-11, žin., 2006, Nr. 3-79) nustatyta, kad Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus inspektoriai Valstybinės darbo inspekcijos administracijai kartu su tyrimo medžiaga pateikia kopijas reikalavimų, įteiktų per pastaruosius 4 iki nelaimingo atsitikimo darbe metus, vadovui įmonės, kurioje ištirtas mirtinas ar sunkus nelaimingas atsitikimas darbe. Kartu pateikia paaiškinimа apie šių reikalavimų įvykdymа ar vykdymo eigа.

***

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-12-22 įsakymu Nr. A1-337 (įsigaliojo 2006-01-06, žin., 2006, Nr. 2-8) patvirtintos įmonių socialinę atsakomybę 2006–2008 metais skatinančios priemonės. įmonių socialinė atsakomybė – tai įmonių ideologija, politika bei praktika, atspindinti tokiа įmonių elgsenа, kai jos į savo veiklа savanoriškai įtraukia socialinius ir aplinkosaugos klausimus bei santykiuose su visais suinteresuotais visuomenės, verslo ir valdžios atstovais vadovaujasi pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais.

įmonės veikla turi būti siejama ne tik su klientų poreikių tenkinimu ir pelno gavimu, bet ir su darbuotojų, tiekėjų ir juos supančios visuomenės lūkesčių pateisinimu bei su įmonės veiklos daromo poveikio aplinkai valdymu.

įmonių socialinę atsakomybę 2006–2008 metais skatinančios priemonės parengtos vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 metų programos įgyvendinimo priemones bei siekiant nuosekliai ir sistemingai skatinti ir didinti verslo socialinę atsakomybę, sudaryti palankias sаlygas įmonėms laikytis, remti ir diegti pagrindinius principus žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse.

Kiekviena Lietuvos įmonė, suvokdama savo socialinę atsakomybę, turi:

• diegti modernias žmogiškųjų išteklių vadybos technologijas;

• savo praktikoje naudoti gamtos išteklius tausojančias technologijas, žmogaus sveikatai nekenksmingas medžiagas bei gamybos procesus;

• kurdama savo verslo strateginius planus – numatyti galimas neigiamas pasekmes gamtinei bei socialinei aplinkai;

• harmonizuoti darbo santykius bei aktyviai dalyvauti socialiniame dialoge;

• planuodama savo veiklа – atsižvelgti į suinteresuotų dalyvių išreikštas pozicijas bei visuomenės lūkesčius;

• užtikrinti skaidrų valdymа ir plėtoti etiškus santykius su partneriais, užtikrinti bendrа teigiamа verslo klimatа šalyje.

Advokatė Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 4 (112)

Nauji modeliai

Michelin Road Show

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Naujienos

Veteranai

Rimantui MILIUI – 50

"Linavos" mokymo centras

Naujienos

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Muitinėje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams