Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Baudos už greičio viršijimą

Nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai – griežtesnei - sankcijų sistemai už administracinius teisės pažeidimus, susijusius su greičio viršijimu, nusprendėme trumpai apžvelgti administracinių teismų praktiką, susijusią su skundų dėl administracinių nuobaudų už greičio viršijimą taikymu.

Primename, kad įsigaliojus Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimams, nuo 2008 m. sausio 1 d. taikomos tokios administracinės nuobaudos už greičio viršijimą:

· greičio viršijimas iki 10 kilometrų per valandą – įspėjimas;

· greičio viršijimas daugiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 20 kilometrų per valandą – bauda vairuotojams nuo 40 iki 100 litų;

· greičio viršijimas daugiau kaip 20, bet ne daugiau kaip 30 kilometrų per valandą – baudą vairuotojams nuo 100 iki 300 litų;

· greičio viršijimas daugiau kaip 30, bet ne daugiau kaip 40 kilometrų per valandą – bauda vairuotojams nuo 400 iki 600 litų, o vairuotojams, neturintiems 2 metų vairavimo stažo, – baudą nuo 400 iki 600 litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 3 iki 6 mėnesių;

· greičio viršijimas daugiau kaip 40, bet ne daugiau kaip 50 kilometrų per valandą – bauda vairuotojams nuo 600 iki 800 litų, o vairuotojams, neturintiems 2 metų vairavimo stažo, – baudą nuo 600 iki 800 litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 6 mėnesių iki 1 metų;

· greičio viršijimas daugiau kaip 50 kilometrų per valandą – bauda vairuotojams nuo 1000 iki 1500 litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 1 iki 3 mėnesių arba 7 parų administracinis areštas su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 6 mėnesiams, vairuotojams, neturintiems 2 metų vairavimo stažo, – bauda nuo 1000 iki 1500 litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 1 metų iki 1 metų ir 6 mėnesių ir vairuotojams, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, – bauda nuo 1500 iki 2500 litų arba administracinis areštas nuo 20 iki 30 parų.

2008 m. vasario 8 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė nutartį administracinėje byloje Nr. N-444-99/08, kurioje pareiškėjas ginčijo jam paskirtą administracinę nuobaudą – teisės vairuoti atėmimą už per 1 metus pakartotinai padarytą pažeidimą – greičio viršijimą. 2006 m. gruodžio 12 d. Eismo priežiūros tarnybos pareigūnas pareiškėjui surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, nurodydamas, kad pareiškėjas viršijo leistiną 50 km/h greitį, važiavo 90 km/h greičiu, ir tuo pažeidė Kelių eismo taisyklių 177 p. reikalavimus Pareiškėjui paskirta 400 Lt bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 9 mėnesiams, pažeidimą įvertinant 6 balais. Skiriant nuobaudą, atsižvelgta į tai, kad pažeidėjas nuoširdžiai gailisi. Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas nutarimą dėl baudos skyrimo pakeisti, paskiriant jam švelnesnę nuobaudą negu numatyta sankcijoje – paliekant paskirtą 400 Lt baudą (ją jau sumokėjo), tačiau panaikinant teisės vairuoti transporto priemones atėmimą.

Po ATPK pakeitimų, įsigaliojusių nuo 2008 m. sausio 1 d., nebeliko veikos, kuri buvo numatyta ATPK 1302 straipsnyje - kad administracinę atsakomybę užtraukia pakartotinis KET pažeidimas, tai yra padarymas per vienerius metus dviejų ir daugiau pažeidimų, numatytų tam tikruose ATPK straipsniuose (greičio viršijimas). Nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojusiuose ATPK pakeitimuose minėtos pažeidimo sudėties nebėra (baudos balų sistemos atsisakyta). ATPK 250 str. 6 p. įtvirtinta, jog administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai panaikinamas administracinę atsakomybę nustatantis aktas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, administracinio teisės pažeidimo byla dalyje dėl inkriminuotos ATPK 1302 str. numatytos veikos padarymo nutrauktina – iš esmės, teisė vairuoti transporto priemonę grąžinta pareiškėjui.

Kitoje Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gruodžio 13 išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. Nr. P5-267-07 buvo sprendžiamas greičio matavimo prietaisų naudojimo teisėtumo klausimas. Eismo priežiūros tarnybos pareigūno 2006-11-27 nutarimu pareiškėjas nubaustas pagal ATPK 124 str. 5 d. ir jam paskirta 1400 litų bauda, pažeidimą įvertinant 8 balais už tai, kad vairuodamas automobilį viršijo leistiną 90 km/h greitį, važiavo 156 km/h greičiu.

Pareiškėjas prašė nutarimą panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Pareiškėjas tvirtino, kad administracinė nuobauda jam paskirta prieš tai laiku nepranešus apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir kad greičio jis neviršijo, važiavo su nėščia žmona ir mažamečiais vaikais, kurių gyvybėmis nerizikavo. Policijos automobilis, kuris fiksavo greitį, važiavo iš priekio. Tarp policijos patrulio ir jo vairuojamo automobilio nebuvo tarpo, kad patruliai galėtų fiksuoti greičio viršijimą. Be to, jo ir policijos automobilių kelio priešpriešinio judėjimo atkarpoje policijos automobilį aplenkė ta pačia kryptimi važiavęs automobilis. Vengdamas susidūrimo sumažino greitį ir laikėsi arčiau dešinio kelkraščio. Pareigūnai nenurodė ir neparodė, kad greičio matavimo prietaisu buvo užfiksuotas būtent jo vairuojamo automobilio greitis. 2006-10-13 nagrinėjant bylą Kelių policijoje paaiškėjo, kad pareigūnai nebuvo nustatę greičio matavimo prietaiso į padėtį, skirtą matuoti važiuojančios transporto priemonės greitį iš važiuojančios transporto priemonės. Kyla abejonės ar minėtu prietaisu tai galima daryti.

Iš šios bylos medžiagos buvo matyti, kad administracinėn atsakomybėn patraukto asmens vairuojamo automobilio leistino greičio viršijimo faktas buvo užfiksuotas naudojant technines priemones – greičio matavimo prietaisą „Berkut R“ Nr. 0403004. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2007 m. birželio 18 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. N3-1679-07 išaiškino, jog turi būti laikomasi praktikos, kad įrodinėjant Kelių eismo taisyklių pažeidimo ir leistino greičio viršijimo faktą, techninių greičio matavimo priemonių parodymai yra viena pagrindinių įrodinėjimo priemonių. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ši įrodinėjimo priemonė, kurią ginčija atsakomybėn patrauktas asmuo, taip pat panaudota. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismo teisėjų išplėstinė kolegija konstatavo, kad greičio matavimo prietaisas „Berkut R“ buvo valdžios institucijų naudojamas neteisėtai – neturint Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduoto atitinkamo leidimo. Viešojo administravimo subjektui (policijos institucijai) pažeidus Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymuose nustatytą greičio matavimo prietaiso „Berkut R“ naudojimo tvarką, gauti įrodymai pripažintini neleistinais, įrodinėjant Kelių eismo taisyklių pažeidimo faktą.

Todėl šioje byloje, nustatant pareiškėjo pažeidimą, greičio matavimo prietaiso „Berkut R“ panaudojimas neturint Ryšių reguliavimo tarnybos išduoto atitinkamo leidimo galėjo sąlygoti materialinių teisės normų taikymo pažeidimą ir neteisėto nutarimo priėmimą – taigi, yra pagrindas tenkinti pareiškėjo prašymą, tačiau bylos nagrinėjimo metu būtina įvertinti, ar likusių byloje įrodymų pakanka konstatuoti, kad faktiškai pažeidimas visgi buvo padarytas.

Minėtoje 2007 m. birželio 18 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartyje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisakė, kad įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Pagrindiniu įrodymu, patvirtinančiu transporto priemonės greitį, taigi, ir asmens kaltę dėl nustatyto greičio viršijimo, laikytini greičio matavimo prietaiso parodymai , tačiau neteisėtai naudojamų greičio matavimo prietaisų duomenys negali būti laikomi leistinais įrodymais.

Kitame žurnalo „Transporto pasaulis“ numeryje pratęsime administracinių nuobaudų skyrimo už Kelių eismo taisyklių pažeidimus praktikos apžvalgą, ypač didelį dėmesį kreipiant administracinių nuobaudų taikymui neblaiviems vairuotojams.

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Transporto pasaulis"
Vasaris Nr. 2 (86)

"Linava" informuoja

Kronika

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “Linava” regioniniai susirinkimai

Aktualijos

Kur įšaldyti vežėjų pinigėliai...

Dilerių naujienos

PRANOKOME VISUS LŪKESČIUS

Egzotika

WESTERN STAR 4900EX- nepriklausomybės simbolis

Eismas

Pagaliau privertė ...

Keliai Keleliai

Lietuvos kelininkams talkina palydovinės sistemos

Kriminalai

Vilkikų ir statybinės technikos vagiama daugiau

Mūsų kalba

Semantizmas - kalbos klastūnai

Servisas

Kryžkelėje... O eiti reikia toliau

Stambiu planu

Penki – ne kliūtis

Užsienyje

Geriau vėliau, negu niekada

Lietuvoje ir pasaulyje

Daugiau kilometrų, mažesnė kaina

„Euro Combi“: eksperimentas Vokietijoje baigtas

Žinotina

Europadėklai – idealus logistikos sprendimas

Perspektyvos

Vairuotojų mokymas: kam ir kada jis privalomas

Keleivinis transportas

Veržkitės diržus ir laukit!

Technika

Autobusai Optare - angliškas požiūris

Nauji varikliai- europiečiams, amerikiečiams ir japonams

Teisė

Baudos už greičio viršijimą

Muziejus

Luji Reno:Žaidimas su mirtimi