Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nuo rugsėjo 1-osios įsigaliojo nauja Kelių eismo taisyklių redakcija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 768 patvirtinta nauja Kelių eismo taisyklių redakcija (toliau – KET). KET suderintos su Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatomis. Atsižvelgiant į Jungtinių Tautų rekomendacijas, KET papildytos kintamos informacijos bei kitais kelio ženklais. Pakeitimas įsigaliojo nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. (išskyrus nuostatas, kurios perkeltos iš Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo), o 247 punktas įsigalios nuo 2009 m. liepos 1 d.

Dalis KET pakeitimų tiesiogiai susiję su Valstybinės kelių transporto inspekcijos (toliau – Inspekcija) kompetencijai priklausančiomis sritimis. KET IV skyriaus „Transporto priemonės vairuotojų, savininkų ir valdytojų pareigos ir reikalavimai“ 30 punkte nustatyta, kad „vairuotojas, kuris verčiasi keleivių vežimu, privalo su savimi turėti Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą galiojančią licencijos kortelę, o veždamas keleivius reguliariais reisais nustatytais maršrutais – ir nustatytąja tvarka išduotą galiojantį leidimą, ir tikrinančių pareigūnų reikalavimu juos ir kitus dokumentus pateikti“.

Inspekcija, vadovaudamasi Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1170 (Žin., 1997, Nr. 97-2464; 2002, Nr. 124-5664), ir Bendrijos leidimų ir Bendrijos licencijų bei jų kopijų išdavimo ir naudojimo tvarka, patvirtinta Inspekcijos viršininko 2004 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 2B-35 (Žin., 2004, Nr. 26-841), išduoda licencijos korteles vežti keleivius autobusais Lietuvos Respublikos teritorijoje ir vežti keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais Lietuvos Respublikos teritorijoje ir į užsienio šalis bei Bendrijos licencijos kopijas vežti keleivius autobusais į užsienio šalis (galioja ir vežant keleivius Lietuvos Respublikos teritorijoje). Vadovaudamasi Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 (Žin., 2006m Nr. 23-768), Inspekcija išduoda leidimus vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais.

KET IV skyriaus „Bendrosios vairuotojų pareigos“ 61 punktas pakeistas ir išdėstytas IV skyriaus „Transporto priemonės vairuotojų, savininkų ir valdytojų pareigos ir reikalavimai“ 16 punkte. Punktas papildytas reikalavimu, kuris numato, kad „motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas privalo su savimi turėti ir policijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ar muitinės pareigūno reikalavimu pateikti nustatytosios formos dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti transporto priemonę, transporto priemonės registravimo, privalomosios techninės apžiūros, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą), kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytus dokumentus, taip pat leisti jiems patikrinti vairavimo ir poilsio trukmei nustatyti įrengtų ir įteisintų prietaisų rodmenis“.

KET XXIV skyriaus „Specialių transporto priemonių eismo ypatumai“ 227 punktas pakeistas į to paties skyriaus 190 punktą. Jame numatyta, kad „ specialiųjų transporto priemonių vairuotojai gali važiuoti su įjungtais mėlynais ir (ar) raudonais (arba tik mėlynais) žybčiojančiais švyturėliais ir (ar) specialiaisiais garso signalais tik tuo atveju, kai tai būtina gelbėti žmogaus gyvybę, sveikatą ar turtą, užtikrinti viešąją tvarką, sulaikyti įtariamus padarius teisės pažeidimą asmenis“. Taip pat prisidėjo skyrių, kurių reikalavimų gali nepaisyti.

KET 213 punkte nustatyta, kad „transporto priemonių ar transporto junginių, kurių matmenys, masė su kroviniu ar be jo viršija Susisiekimo ministerijos nustatytus dydžius, vairuotojai privalo su savimi turėti Susisiekimo ministerijos ir savivaldybių nustatyta tvarka išduotą leidimą ir laikytis leidime nustatytų sąlygų. Tokio leidimo nereikia velkant sugedusias transporto priemones į remonto ar stovėjimo vietą, taip pat žemės ūkio mašinoms ir mechanizmams šviesiuoju paros metu važiuojant iš vieno lauko į kitą, važiuojant į lauką ar grįžtant iš jo“. Maksimalūs leidžiami transporto priemonių matmenys, leidžiama ašies (ašių) apkrova, leidžiama bendroji masė yra patvirtinti susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 (Žin., 2002, Nr. 23-870). Traktorių ir savaeigių mašinų maksimalūs leidžiami transporto priemonių matmenys, ašių apkrovos ir bendroji masė yra patvirtinti žemės ūkio ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3D-373 (Žin., 2008, Nr. 79-3141). 215 punktas papildytas draudimu „transporto priemone važiuoti toliau, kol nebus pašalinti sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių krovinių, pavojingų krovinių vežimo reikalavimų pažeidimai, keliantys pavojų žmonėms ir aplinkai“. Inspekcija įgaliota išduoti leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais). Šių leidimų išdavimo bei mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) mokėjimo tvarka nustatyta Mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, mokėjimo, administravimo, kontrolės ir leidimų važiuoti jomis valstybinės reikšmės keliais išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3-150 (Žin., 2006, Nr. 49-1783).

KET XXXI skyriaus „Reikalavimai transporto priemonėms ir priekaboms“ 247 punkte nustatyta, kad „motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, kai jos negali judėti sava eiga, Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka uždraudžiama dalyvauti viešajame eisme. Po atstatomojo motorinės transporto priemonės, priekabos remonto, kurio metu visiškai atkuriamos kėbulo (rėmo), važiuoklės konstrukcijos ir jų stiprumas bei gamintojo įrengta saugos įranga, jos vėl gali dalyvauti viešajame eisme tik Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka atlikus techninę ekspertizę ekspertizių įmonėse ir panaikinus tokį draudimą“.

Pagal KET 137 punktą, transporto priemonėms (jų junginiams), kurių matmenys (su kroviniu ar be jo) viršija Susisiekimo ministerijos nustatytus maksimalius leidžiamus dydžius, leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 60 km/val. greičiu (jeigu išduotame leidime nenurodyta kitaip). Gyvenvietėse šių transporto priemonių greitis negali viršyti 50 km/h (KET 135 punktas). Automobiliais ar automobiliais su priekabomis, kurių maksimalus konstrukcinis greitis arba greitis dėl jų techninės būklės mažesnis kaip 60 km/val., pagal KET 179.1 punktą draudžiama važiuoti keliais, pažymėtais kelio ženklais „Automagistralė“ ar „Automobilių kelias“.

"Vežėjų žinios"
Rugsėjis Nr.17 (173)

"Linava" informuoja

Baltijos ir Beniliukso valstybių komiteto posėdis

Mėsos ir mėsos produktų gabenimo tvarka į Rusijos Federaciją

Nekrologas: Rimantas BUDREVIČIUS 1966-01-12–2008-09-06

Sustiprinta transporto priemonių kontrolė Vengrijoje

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Du nauji „Irisbus“ modeliai

Oro kondicionavimo įranga iš aliuminio

Su naujos kartos „Goodyear“ – 1,5 l mažiau degalų

VKTI informuoja

Nuo rugsėjo 1-osios įsigaliojo nauja Kelių eismo taisyklių redakcija

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Finansinė atskaitomybė

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas