Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Mokesčiai

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 3 straipsnio, 3, 4 ir 6 priedėlių pakeitimo įstatymu(įsigalios 2009-01-01, Žin., 2008, Nr. 75-2919) nauja redakcija išdėstyti įstatymo priedėliai – „Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio ribiniai tarifai“ ir „Mokesčio už važiavimą keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ribiniai tarifai“.

Įstatyme nustatyta, kad jei transporto priemonės (jų junginio) maksimalūs matmenys viršijami (aukštis – daugiau nei 50 cm, plotis – daugiau nei 100 cm, ilgis – daugiau nei 500 cm), transporto priemonė tampa ypač pavojinga saugiam eismui. Tokioms transporto priemonėms (jų junginiams) taikomas vienkartinis mokestis, kuris apskaičiuojamas taip: prie maksimalaus ribinio tarifo pridedamas papildomas 1 Lt mokestis už kiekvieno atitinkamo matmens viršijimą, t. y. už kiekvieną aukščio viršijimą 10 cm, pločio viršijimą 10 cm ar ilgio viršijimą 1 m, ir dauginama iš koeficiento 1,5. Visais atvejais, jei viršijami du ar visi trys matmenys, mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už atskirų matmenų viršijimą. Kai transporto priemonės (jų junginio) matmenys viršija lentelėje nurodytus maksimalius, būtina gauti atskirą leidimą, kurį išduodant pridedamas papildomas mokestis už maršruto paruošimą, t. y. apskaičiuojama darbų, kuriuos būtina atlikti, kad galima būtų leisti būtent tai transporto priemonei (jų junginiui) važiuoti leidime nurodytu maršrutu, vertė.

***

Aplinkos ministro ir finansų ministro 2008-07-09 įsakymu Nr. D1-370/1K-230 Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo(įsigalios 2009-01-01,

Žin., 2008, Nr. 79-3140) patvirtinti:

  • Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas;
  • Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas;
  • Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas;
  • Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas.

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas nustato mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo, mokėjimo ir lengvatų suteikimo tvarką.

Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių yra apskaičiuojamas ir mokamas už mokesčio mokėtojo mobiliuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikoje per mokestinį laikotarpį sunaudotą degalų kiekį tonomis. Mokėtinas mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, išskyrus lėktuvus, apskaičiuojamas pagal specialias apraše numatytas formules.

Apraše aptartas ir mokesčių lengvatas patvirtinančių dokumentų klausimas. Nustatyta, kad išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos transporto priemonėje buvimą ir jos veikimą patvirtina šie toliau nurodyti dokumentai:

  • transporto priemonės gamintojo, jo oficialiai įgaliotojo atstovo ar platintojo Lietuvoje išduotas dokumentas (pažyma, tipo atitikimo sertifikatas ir pan.), patvirtinantis, kad transporto priemonėje yra įrengta ir veikianti išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema, pateiktas kartu su galiojančiu valstybinės techninės apžiūros talonu. Pakeitus arba sumontavus transporto priemonėje naują išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemą, pateikiamas dokumentas (sertifikatas, detalės pirkimo sąskaita faktūra ir pan.), patvirtinantis, kad detalė sertifikuota;
  • valstybinės techninės apžiūros įmonės išduota techninės apžiūros rezultatų kortelės kopija su nurodytomis išmetamųjų teršalų CO ir CH koncentracijomis automobilių su Otto varikliais išmetamose dujose, kurios neturi viršyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000-03-08 įsakymu Nr. 89 nustatytų CO ir CH teršalų normų. Valstybinės techninės apžiūros rezultatų kortelės kopija su nurodytomis išmetamųjų teršalų koncentracijomis galioja pateikus ją kartu su galiojančiu valstybinės techninės apžiūros talonu.

Biodegalų naudojimą mobiliuose taršos šaltiniuose bei pajamas, gaunamas iš žemės ūkio veiklos, patvirtina buhalterinės apskaitos dokumentai.

Mokesčio mokėtojas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos sumoka mokestį ir pateikia teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre, Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaraciją, kurios formą, pildymo ir pateikimo taisykles nustato Valstybinė mokesčių inspekcija kartu su Aplinkos ministerija.

Advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Rugsėjis Nr.17 (173)

"Linava" informuoja

Baltijos ir Beniliukso valstybių komiteto posėdis

Mėsos ir mėsos produktų gabenimo tvarka į Rusijos Federaciją

Nekrologas: Rimantas BUDREVIČIUS 1966-01-12–2008-09-06

Sustiprinta transporto priemonių kontrolė Vengrijoje

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Du nauji „Irisbus“ modeliai

Oro kondicionavimo įranga iš aliuminio

Su naujos kartos „Goodyear“ – 1,5 l mažiau degalų

VKTI informuoja

Nuo rugsėjo 1-osios įsigaliojo nauja Kelių eismo taisyklių redakcija

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Finansinė atskaitomybė

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas