Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Finansinė atskaitomybė

Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymu(įsigaliojo 2008-09-01, Žin., 2008, Nr. 79-3098) įstatymas pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija. Įstatymo pakeitimu buvo siekiama įgyvendinti 2006-06-14 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/46/EB nuostatas nacionaliniuose teisės aktuose.

Kadangi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/46/EB nustato administracijos, valdymo ir priežiūros organų narių kolektyvinę pareigą užtikrinti metinių finansinių ataskaitų, metinio pranešimo sudarymą ir skelbimą, todėl atitinkamai keičiamos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos dėl atsakomybės už finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą juridinių asmenų registrui, nustatant vadovo, valdymo ir priežiūros organų narių atsakomybę. Nustatyta, kad už įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registrui atsako įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai įstatymų nustatyta tvarka pagal įstatymų atitinkamai vadovui, valdymo ir priežiūros organams priskirtą kompetenciją. Įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai, nevykdantys pareigų, pagal įstatymų atitinkamai vadovui, valdymo ir priežiūros organams priskirtą kompetenciją susijusių su įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimu ir pateikimu Juridinių asmenų registrui, arba netinkamai jas vykdantys, privalo visą padarytą žalą atlyginti įmonei ir (arba) kitiems asmenims.

Įstatyme patikslinami įmonės, pastovumo, piniginio mato, kaupimo ir palyginimo principai. Atsižvelgiant į Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytus bendruosius apskaitos principus ir siekiant tuos pačius principus įstatymuose vadinti vienodai, turinio svarbos principas įstatymo projekte vadinamas turinio viršenybės prieš formą principu.

Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

 • balansas;
 • pelno (nuostolių) ataskaita;
 • pinigų srautų ataskaita;
 • nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
 • aiškinamasis raštas.

Visos šios finansinės ataskaitos sudaro nedalomą visumą.

Sudaryti sutrumpintą balansą, sutrumpintą pelno (nuostolių) ataskaitą, sutrumpintą aiškinamąjį raštą ir nesudaryti pinigų srautų ataskaitos galiįmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių dvejus iš eilės finansinius metus, įskaitant ataskaitinius finansinius metus:

 • pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 10 mln. Lt;
 • balanse nurodyto turto vertė – 6 mln. Lt;
 • vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 15.

Ši įstatymo nuostata, leidžianti sudaryti sutrumpintas finansines ataskaitas ir nesudaryti pinigų srautų ataskaitos, nustojama taikyti tada, kai ne mažiau kaip 2 įmonės rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija toje dalyje nustatytus dydžius 2 iš eilės finansinius metus, įskaitant ataskaitinius finansinius metus.

Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, prie metinių finansinių ataskaitų privalo parengti metinį pranešimą.

Pagal nauja redakcija išdėstytas įstatymo nuostatas rengiamas 2008-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas.

***

Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymu(įsigaliojo 2008-09-01,Žin., 2008, Nr. 79-3099) įstatymas pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija. Įstatymo pakeitimu siekiama įgyvendinti 2006-06-14 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/46/EB nuostatas nacionaliniuose teisės aktuose.

Be to, pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pastabą, kad sąvoka „konsoliduota finansinė atskaitomybė“ reiškia veiksmą – konsoliduotų finansinių duomenų parengimą, todėl įstatymo nuostatose dėl ataskaitų sąvoka „konsoliduota finansinė atskaitomybė“ keičiama į sąvoką „konsoliduotosios finansinės ataskaitos“. Įstatymo sąvokos „patronuojanti įmonė“, „dukterinė įmonė“ keičiamos atitinkamai į sąvokas „patronuojančioji įmonė“, „patronuojamoji įmonė“. Atsižvelgiant į patikslintą sąvoką „įmonių grupės konsoliduotoji finansinė atskaitomybė“, pakeistas ir įstatymo pavadinimas.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios konsoliduotosios finansinės ataskaitos:

 • konsoliduotasis balansas;
 • konsoliduotoji pelno (nuostolių) ataskaita;
 • konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita;
 • konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
 • konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Visos šios konsoliduotosios finansinės ataskaitos sudaro nedalomą visumą.

Įstatyme numatytos išimtys, kai finansinės ataskaitos nekonsoliduojamos. Patronuojamosios įmonės finansinės ataskaitos gali būti nekonsoliduojamos, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

 • patronuojamosios akcijos įsigytos numatant jas parduoti per 1 metus nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos;
 • patronuojamosios įmonės veiklai taikomi reikšmingi ilgalaikiai apribojimai, kurie suvaržo jos galimybę perleisti patronuojančiai įmonei turtą ir lėšas ir įgyvendinti valdymą;
 • informacija reikalinga konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms sudaryti, negali būti pateikta be ypač didelių išlaidų ir gaišaties.

Be pirmiau išdėstytos išimties, patronuojamosios įmonės finansinės ataskaitos gali būti nekonsoliduojamos, jeigu ta įmonė nereikšminga įmonių grupės požiūriu. Įmonių grupės požiūriu patronuojamoji įmonė laikoma nereikšminga, jeigu jos turtas finansinių metų pabaigoje neviršija 5 proc. patronuojančiosios įmonės turto, o pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius metus neviršija 5 proc. patronuojančiosios įmonės pardavimo grynųjų pajamų per tą patį laikotarpį. Ši nuostata netaikoma, jeigu toje pačioje įmonių grupėje yra keletas tokių patronuojamųjų įmonių ir jų finansinių ataskaitų nekonsolidavus būtų pažeistas reikšmingumo principas ir reikalavimas teisingai parodyti įmonių grupės finansinę būklę ir jos veiklos rezultatus.

Pagal nauja redakcija išdėstytas įstatymo nuostatas rengiamas 2008-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir konsoliduotasis metinis pranešimas.

Advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Rugsėjis Nr.17 (173)

"Linava" informuoja

Baltijos ir Beniliukso valstybių komiteto posėdis

Mėsos ir mėsos produktų gabenimo tvarka į Rusijos Federaciją

Nekrologas: Rimantas BUDREVIČIUS 1966-01-12–2008-09-06

Sustiprinta transporto priemonių kontrolė Vengrijoje

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Du nauji „Irisbus“ modeliai

Oro kondicionavimo įranga iš aliuminio

Su naujos kartos „Goodyear“ – 1,5 l mažiau degalų

VKTI informuoja

Nuo rugsėjo 1-osios įsigaliojo nauja Kelių eismo taisyklių redakcija

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Finansinė atskaitomybė

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas