Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Ir profesionalams būtina tobulinti kvalifikaciją

Apie profesionalių vairuotojų pradinės kvalifikacijos įgijimo, periodinio mokymo kursus, jų trukmę ir organizavimą bei naujus reikalavimus atitinkančių pažymėjimų gavimo tvarką kalbamės su Valstybinės kelių transporto inspekcijos (VKTI) viršininko pavaduotoju Dariumi SADAUNYKU.

– Kokius naujus bendrus reikalavimus profesionaliems vairuotojams reglamentuoja ES teisės aktai?

– Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59 EB reikalauja, kad keleivius ir (arba) krovinius vežantys vairuotojai privalo nustatyta tvarka įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją ar kvalifikacijos periodinį tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus. Šios nuostatos taikomos vairuotojams, (įskaitant ir ne Europos Sąjungos piliečius, kuriuos įdarbina Lietuvos vežėjai), vežantiems keleivius arba krovinius C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų automobiliais ir jų junginiais su priekabomis.

Direktyvoje atsirado nauja sąvoka – pradinė profesinė kvalifikacija, kaip ją galima paaiškinti išsamiau?

– Pradinė profesinė kvalifikacija – tai teorijos ir praktinio vairavimo mokymo kursai, kuriuos privalo baigti profesionalūs vairuotojai, įgiję vairuoti atitinkamos kategorijos keleivines arba krovinines transporto priemones po 2008 metų rugsėjo 10 d. arba 2009 metų rugsėjo 10 d. Iki minėtų datų profesionalių vairuotojų pažymėjimus gavusiems asmenims pradinės kvalifikacijos patvirtinimas nereikalingas. Tačiau per penkerius metus jie privalės baigti kvalifikacijos tobulinimo kursus ir įgyti tai patvirtinančius pažymėjimus.

– Nuo kada ir kurių kategorijų vairuotojams reikalingi pradinės profesinės kvalifikacijos pažymėjimai?

– Vairuotojai, įgiję vairuotojų pažymėjimus po 2008 metų rugsėjo 10 d., privalo turėti pradinę profesinę kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus, jeigu keleivius veža D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemonėmis.

Pradinę profesinę kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus taip pat privalės turėti ir asmenys, kurie vairuotojų pažymėjimus įgis po 2009 metų rugsėjo 10 d., jeigu jie gabens krovinius C1, C1E, C ir CE kategorijų transporto priemonėmis.

– Ar visi vairuotojai privalo įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją arba kvalifikacijos periodinį tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus?

– Šių pažymėjimų įgijimo tvarka neprivaloma vairuotojams, jei keleivius ar krovinius jie veža nekomerciniais tikslais, naudoja transporto priemones asmeniniais tikslais ar mokyti asmenis praktinio vairavimo, atlieka gelbėjimo bei kitus specialius darbus, taip pat vairuoja transporto priemones, kurių didžiausias leistinas greitis neviršija 45 km/h.

– Kokie reikalavimai dabar keliami tiems, kas vairuotojų pažymėjimus įgijo anksčiau – iki 2008 m. rugsėjo 10 d. arba atitinkamai įgis juos iki 2009 m. rugsėjo 10 d.?

D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemonių vairuotojai, įgiję atitinkamų kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę iki šių datų, privalės išklausyti kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą ir įgyti kvalifikacijos periodinį tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus ne vėliau kaip iki 2013 metų rugsėjo 10 d.

C1, C1E, C, CE – kategorijų transporto priemonių vairuotojai – iki 2014 metų rugsėjo 10 d. Iki nurodytų datų visi šių kategorijų transporto priemonių vairuotojai privalės išklausyti 35 valandų teorinį profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą.

Norėčiau kai ką ypatingai pabrėžti, todėl tai, prašyčiau išspausdinti didžiosiomis raidėmis ar bent kitu šriftu.

Vežėjams būtina iš anksto planuoti vairuotojų siuntimą į šiuos kursus, kad ne visi kartu pradėtų kelti kvalifikaciją praėjus penkeriems metams. Juolab kad teisės aktai leidžia išklausyti 35 valandų mokymo kursą dalimis – po 7 valandas. Nuoširdžiai rekomenduojame nelaukti paskutinio momento – iki 2013 ar 2014 metų, o nuo kitų metų aktyviai dalyvauti šiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose.

– Kokios trukmės mokymo kursus privalės baigti vairuotojai, siekiantys įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą?

– Tai priklausys nuo vairuotojo amžiaus, t.y. nuo kada jis įgis teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones.

Vairuotojo amžius ir kiek jis turės mokytis, siekdamas vairuoti konkrečios kategorijos transporto priemones, skirtas vežti keleiviams:

18 metų– D, DE*, D1, D1E** – 280 valandų (teorija) ir 20 valandų (praktinis vairavimas);

21 metų– D, DE – 280 valandų (teorija) ir 20 valandų (praktinis vairavimas);

21 metų– D, DE*, D1, D1E – 140 valandų (teorija) ir 10 valandų (praktinis vairavimas);

23 metų– D, DE – 140 valandų (teorija) ir 10 valandų (praktinis vairavimas).

* 50 km spinduliu Lietuvos Respublikos teritorijoje;

** Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Vairuotojo amžius ir mokymo kursų trukmė, siekiant įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą vairuoti konkrečios kategorijos transporto priemones, skirtas vežti kroviniams:

18 metų– C, CE – 280 valandų (teorija) ir 20 valandų (praktinis vairavimas);

18 metų– C1, C1E – 140 valandų (teorija) ir 10 valandų (praktinis vairavimas);

21 metų– C, CE – 140 valandų (teorija) ir 10 valandų (praktinis vairavimas).

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 str.2 d. 9,10 p. C ir CE kategoriją galima įgyti nuo 18 metų, tačiau toks vairuotojas gali vežti krovinius tik įgijęs pradinę profesinę kvalifikaciją. Šiuo atveju taikomas 280 + 20 valandų mokymo modelis. Pagal minėtą įstatymą ši nuostata vairuotojams iki 21 metų amžiaus jau taikoma nuo 2008 metų liepos 1 d., neatsižvelgiant į tai, kad profesionalų(C kategorijos) mokymas bus privalomas tik nuo 2009 metų rugsėjo 10 d.

Pažymėtina, kad vairuotojai, įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus keleiviams arba kroviniams vežti, neprivalo pakartotinai baigti mokymo kursų, jeigu įgyja kitos kategorijos transporto priemonės vairavimo teisę keleiviams arba kroviniams vežti.

– Kokios sąlygos keliamos asmeniui, norinčiam įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją?

– Prieš įgydamas pradinę profesinę kvalifikaciją, asmuo privalo turėti bent B kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo teisę. Pageidaujamos kategorijos transporto priemonės (keleiviams arba kroviniams vežti) vairavimo teisę galima įgyti prieš pradedant mokytis pradinės profesinės kvalifikacijos mokymo kursuose, šiuose kursuose mokantis arba juos pabaigus.

– Ar gali vairuotojai persikvalifikuoti? Pavyzdžiui, asmuo turi pažymėjimą, patvirtinantį pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius, o pageidauja įgyti tokį pažymėjimą vežti keleivius arba atvirkščiai?

– Taip, gali. Kai vairuotojai turi pažymėjimus, patvirtinančius pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius arba vežti keleivius, ir nori įgyti atitinkamus pažymėjimus persikvalifikuojant, jie privalo baigti atitinkamos specializacijos mokymo kursą:

70 valandų teorijos, įskaitant 5 valandų individualų praktinį vairavimą, jei ankstesnio mokymo kursų trukmė buvo 280 valandų (teorija) ir 20 valandų (praktinis vairavimas) arba

35 valandos teorijos, įskaitant 2,5 valandos individualaus praktinio vairavimo, jeigu ankstesnio mokymo kursų trukmė buvo 140 valandų (teorija) ir 10 valandų (praktinis vairavimas).

– Kokių dalykų mokymo kursuose bus mokomi vairuotojai?

– Mokymo dalykai, turinys, tikslai bei kompetencijos nustatytos mokymo programose, patvirtintose Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos direktoriaus įsakymu ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu įregistruotame studijų ir mokymo programų registre. Svarbiausios mokymo temos – racionalaus, ekonomiško, įskaitant saugos reikalavimus, vairavimo mokymas, teisės aktų, susijusių su vairuotojo darbo ir poilsio režimu, nagrinėjimas, saugus bei patogus keleivių vežimas, krovinių tvirtinimas, rizikos bei prevencijos priemonės, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir pan.

– Kas gali organizuoti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursus?

– Pagal nustatytą tvarką licencijas vykdyti darbo rinkos profesinio mokymo programas, susijusias su vairuotojų pirminiu ir periodiniu mokymu, jau turi įgiję Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus Jeruzalės, Klaipėdos ir Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centrai (DRMC). Tokias licencijas rengiasi įsigyti Marijampolės ir Kėdainių profesinio rengimo centrai bei UAB „Vilniaus autobusai“.

– Kam vairuotojai privalo pateikti pradinę profesinę kvalifikaciją arba kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus?

– Pažymėjimus, patvirtinančius pradinę profesinę kvalifikaciją arba kvalifikacijos tobulinimą, vairuotojai privalo pateikti valstybės įmonei „Regitra“, kuri, išduodama ar keisdama vairuotojams (įskaitant ir ne Europos Sąjungos valstybių piliečius) vairuotojo pažymėjimus, juose įrašys Europos Bendrijos kodą (95) ir datą, iki kurios galioja kvalifikacija. Toks įrašas nuo 2009 metų rugsėjo 10 d. bus daromas ir vairuotojo liudijime, kurį VKTI pagal nustatytą tvarką išduoda Lietuvos vežėjų įdarbintiems ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams. Jei ne ES šalių vairuotojai įgys vairuotojų pažymėjimus Lietuvos Respublikoje, į juos, kaip ir kitiems vairuotojams, bus įrašomas Europos Bendrijos kodas (95) ir data, iki kurios galioja kvalifikacija.

– Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Tomas LABŽENTIS

"Transporto pasaulis"
Vasaris Nr. 2 (98)

"Linava" informuoja

Dėl TIR operacijos pabaigos

Kronika (2009 m. sausis)

Regioniniai susirinkimai

„Linavos“ boulingo taurė′ 2009

Aktualijos

Darbą vėl keičia imitacija

Ir profesionalams būtina tobulinti kvalifikaciją

Atvirai

Kas proteguoja nelegalų verslą?

Dilerių naujienos

Lyderio vaidmuo įpareigoja

Įkurtuvės

„Autokurtas“ plečia servisų tinklą

Perspektyvos

Žvilgsnis į ateities transportą

Precedentas?

Negali būti, bet... būna! Geriantys vairutojai – nuostoliai transporto įmonėms

Rinka

Rinkos dialektika: kelias įkalnėn neišvengiamai baigiasi nuokalne

Stambiu planu

„Metų autobuso“ titulas vėl atiteko „Setrai“

Lietuvoje ir pasaulyje

Automatizuotas sukabinimo įtaisas

Medininkų poste pristatyta NAS sistema

Nauji automagistralių mokesčio tarifai Vokietijoje

Stovėjimo vietų aikštelėse rezervavimas

Sunkvežimių mugė NUFAM

Supaprastinta skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo tvarka

„Daimler“ ir „KamAZ“ partnerystė

Keleivinis transportas

Autobusų su žvaigždutėmis – daugiau

Meistriškumo varžybose – daugiau elementų

„Kėdbusui“ – 50

Technika

BPW ašys su nauja stabdžių sistema

Tobuliausias padangų tikrinimo įrenginys – jau ir Lietuvoje

Teisė

Areštas

Muziejus

„Tatra“ iš Aukštųjų Tatrų papėdės