Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nuodugnesnė stabdžių patikra

Naujа įrangа slėgiui stabdžių kamerose matuoti įsigijo visi techninės apžiūros centrai.

Nuo spalio 1 dienos visuose Lietuvos techninės apžiūros centruose bus atliekama

tarptautinių vežimų krovininių automobilių, jų priekabų bei autobusų su pneumatiniais stabdžiais išsamesnė stabdžių patikra: stabdymo efektyvumas bus apskaičiuojamas įvertinant ne faktinę, kaip buvo iki šiol, o bendrаjа transporto priemonės masę (leistinа maksimalų svorį). Nuo 2004 m. sausio 1 d. ši patikra bus taikoma ir vietinių vežimų transporto priemonėms. Vežėjams aktualiа naujovę komentuoja UAB „Transporto

studijos“ mokslo ir mokymo direktorius Valentinas MITUNEVIčIUS.

Vidmantas KLIUKAS

Naujovė diegiama siekiant harmonizuoti Lietuvos ir Europos Sаjungos teisės aktus. ES direktyva 96/96 EB, nustatanti techninės apžiūros reikalavimus, reglamentuoja, kad stabdymo efektyvumas turi būti skaičiuojamas transporto priemonės bendrajai masei, jeigu tai techniškai įvykdoma.

Naujoje Techninių reikalavimų naudojamoms kelių transporto priemonėms redakcijoje stabdymo efektyvumo normatyvai (kodas 408) yra visiškai suderinti su minėtos ES direktyvos reikalavimais.

1. Darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip:

1.1. M1 klasės automobilių 50%;

1.2. M2, M3 klasių automobilių,

pagamintų iki 1990-12-31 48%;

1.3. M2, M3 klasių automobilių,

pagamintų nuo1991-01-01 50%;

1.4. N1 klasės automobilių,

pagamintų iki 1987-12-31 45%;

1.5. N1 klasės automobilių,

pagamintų nuo 1988-01-01 50%;

1.6. N2, N3 klasių automobilių,

pagamintų iki 1987-12-31 43%;

1.7. N2, N3 klasių automobilių,

pagamintų nuo 1988-01-01 45%;

1.8. O3, O4 klasių priekabų,

pagamintų iki 1987-12-31 40%;

1.9. O3, O4 klasių priekabų,

pagamintų nuo1988-01-31 43%.

2. Atsarginės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 50% darbinės stabdžių sistemos efektyvumo.

3. Stovėjimo stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 16%, skaičiuojant bendrajai automobilio masei, arba ne mažesnis kaip 12%, skaičiuojant bendrajai junginio masei.

4. Mokomųjų transporto priemonių su sudvejintais stabdžių pedalais stabdymo jėgų netolygumas ir stabdymo efektyvumas turi būti tikrinamas tiek su pagrindiniais, tiek ir su papildomai įrengtais stabdžių pedalais ir turi atitikti nustatytus reikalavimus.

Kontrolė atliekama skaičiuojant, jei ratų stabdymo jėgos nustatytos pagal 402-404 kodus, arba bandant ir skaičiuojant, jei ratų stabdymo jėgų negalima nustatyti stabdžių bandymo stendu.

PASTABA. Darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas skaičiuojamas faktinei arba bendrajai transporto priemonės masei. Bendrajai transporto priemonės masei stabdymo efektyvumas skaičiuojamas nuo 2003 m. spalio 1 d. tarptautinių vežimų transporto priemonėms, o nuo 2004 m. sausio 1 d. - ir vidaus vežimų transporto priemonėms, turinčioms pneumatines stabdžių pavaras. Visais kitais atvejais stabdymo efektyvumas skaičiuojamas faktinei transporto priemonės masei.

Prisiminkime, kaip skaičiuojamas stabdymo efektyvumas.

Pavyzdžiui, nepakrauto krovininio automobilio faktinė masė yra 8 t, o bendroji masė - 15 t. Stabdžių stendu nustatoma kiekvieno rato stabdymo jėga. Nagrinėjamo nepakrauto automobilio priekinės ašies kiekvieno rato stabdymo jėga paprastai yra apie 12 kN, o galinių - po 8 kN. Stabdymo jėgų suma sudaro 40 kN. Jа padalijus iš automobilio faktinės (8 t) masės, padaugintos iš laisvo kritimo pagreičio (9,81 m/s2 ) - gausime stabdymo efektyvumа, kuris, išreikštas procentais (padauginus iš 100 proc.), nagrinėjamu atveju sudaro 50 proc. Pagal naujа tvarkа transporto priemonėms su pneumatine stabdžių sistema stabdymo efektyvumа skaičiuosime pagal bendrаjа masę -15 t, kuris šiuo atveju sudarys tik 26,6 proc., t. y. neatitiks keliamų reikalavimų. Vadinasi, reikia padidinti automobilio ratų stabdymo jėgas. Tam galimi įvairūs būdai. Pavyzdžiui, Prancūzijoje techninei apžiūrai pateikiami pakrauti krovininiai automobiliai. Kitose šalyse atliekant techninę apžiūrа naudojami specialūs simuliatoriai, kuriais sukeliama papildoma vertikali apkrova ir, atitinkamai, didesnės stabdymo jėgos.

Lietuvos techninės apžiūros sistema seka Vokietijos pavyzdžiu ir stabdymo efektyvumа bendrajai masei skaičiuos matuodama slėgį stabdžių kamerose. Vokietijoje taikoma stabdžių patikra dar išsamesnė ir trunka iki pusantros valandos, o Lietuvos techninės apžiūros įmonėse stabdžių patikra bus atliekama per 20-30 min. Už šiа papildomai įvedama patikrа yra numatyta atskira kaina. Paslaugos įkainiai bus patvirtinti susisiekimo ministro įsakymu.

Techninių apžiūrų centrai jau įsigijo įrangа oro slėgiui stabdžių kamerose matuoti - manometrai, įvairių rūšių prijungimo adapteriai bei juos jungiančios žarnos.

Manometrai per adapterius ir žarnas prijungiami prie atitinkamų kontrolinių antgalių. Paspaudus stabdžių pedalа, prijungtas manometras rodys oro slėgį stabdžių kameroje. Svarbus stabdžių patikros aspektas - ratų stabdymo jėgos ir oro slėgis atitinkamos ašies stabdžių kamerose turi būti nustatyti vienu metu. Pagal šiuos duomenis ir bus apskaičiuojamas stabdymo efektyvumas bendrajai masei (leistinam maksimaliam svoriui). Kontrolierius visus stabdžių patikros duomenis surašys į atskirа protokolа, pridedamа prie techninės apžiūros rezultatų kortelės.

Techninių apžiūrų specialistai iš praktikos patyrė, kad maždaug kas dešimto automobilio pneumatinių stabdžių kontroliniai antgaliai netvarkingi - surūdiję, uždažyti ar net aklinai užsukti. Todėl vežėjai, pateikiantys techninei apžiūrai transporto priemones su pneumatiniais stabdžiais, turėtų didesnį dėmesį skirti stabdžių sistemos techninei būklei.

"Transporto pasaulis"
Rugsėjis Nr. 9 (33)

Aktualijos

Rinkosi keleivinio transporto sekcijos biuro nariai

Idėjos

AUTOTRAUKINYS, Už KURį NEREIKIA MOKėTI MOKESčIO

Kad alus laiku pasiektų ištroškusius...

Keliai

BALTIJOS šALIų KELININKAI STIPRINA PARTNERYSTę

Lizingas

Naujų vilkikų įsigijimo būdas

Mokesčiai

Komandiruočių dienpinigių apmokestinimas - vežėjų verslo žlugdymas

Teisės aktas - balta varna iš įstatymų džiunglių

Pasienis

VALSTYBėS SIENOS APSAUGA - TARNYBA BE POILSIADIENIų

Psichologija

POSėDžIAI IR PASISėDėJIMAI

šeima

Verslas su trimis vilkikais

šventės

Po rudens giliu dangum

Transporto politika

BALTIJOS šALYS: AKTYVI DIPLOMATINė VEIKLA SIEKIANT BENDRų TRANSPORTO POLITIKOS TIKSLų

Vž informacija

DėL MOKESčIų MOKėJIMO Už TARšА Iš MOBILIų TARšOS šALTINIų

Žinotina

KO SIEKIA IR KА GALI ECG

TRANSPORTO ACQUIS. KAS TAI? (4)

Keleivinis transportas

Pirmojo pusmečio keleivinio transporto statistika

Visuomeninis transportas - neįgaliesiems

Technika

Nuodugnesnė stabdžių patikra

Teisė

Krovinio priėmimas vežti

Konsultacijos

PROBLEMOS SPRENDIMAS - INKASO

Muziejus

KAI AUTOBUSAI BUVO GELTONAI RAUDONI…