Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

DėL MOKESčIų MOKėJIMO Už TARšА Iš MOBILIų TARšOS šALTINIų

Mokesčio mokėjimа už taršа

iš mobilių taršos šaltinių nustato

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimа įstatymas 1999 05 13 Nr. VIII-1183 (žin., 1999, Nr. 47-1469, žin., 2002,

Nr. 13-474), o mokėjimа tvarkа - „Mokesčio už aplinkos teršimа apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka“ (žin., 2003, Nr. 4-152, žin., 2003, Nr. 75-3492). Mokesčius už taršа iš mobilių šaltinių moka fiziniai

ir juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklа, kuria siekiama pelno, ir teršiantys aplinkа iš šiai veiklai vykdyti

naudojamų nuosavų ir (ar) nuomos, panaudos, pasaugos

ar kitos civilinės sutarties,

suteikiančios valdymo teisę,

pagrindu mobilių taršos

šaltinių jų valdymo teisės

galiojimo laikotarpiu.

Mokesčiu už aplinkos teršimа

iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių neapmokestinami:

• fiziniai ir juridiniai asmenys (ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvai ir kt.), teršiantys iš mobilių taršos šaltinių, kai jie užsiima žemės ūkio veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus sekcijos A01 skyriuje, ir jų pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų;

• fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę ir komercinę veiklа ir teršiantys iš mobilių taršos šaltinių, kuriuose yra įrengtos ir veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos. šios sistemos buvimа ir jos veikimа patvirtina mokesčio mokėtojo pateikta valstybinę techninę kontrolę vykdančios institucijos  ar transporto priemonę pardavusios ir atliekančios garantinę priežiūrа įmonės išduota pažyma, o naujoms transporto priemonėms, kurios registruotos nuo 2002 m. sausio 1 d. - tipo patvirtinimo (pripažinimo) sertifikatas, patvirtinantis transporto priemonių ir sudėtinių transporto dalių atitiktį Europos Sаjungos direktyvų reikalavimams.

• fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, ir savo veikloje naudoja asmenines transporto priemones;

• fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš mobilių taršos šaltinių, naudojančių nustatytus standartus atitinkančius biodegalus;

Mokesčius už taršа iš mobilių taršos šaltinių mokesčių mokėtojai moka kas pusę metų. Mokesčių mokėtojai, kurių veiklos pradžia nesutampa su kalendorinių ir (ar) mokestinio laikotarpio pradžia, mokestį pirmaisiais mokestiniais metais moka pasibaigus kalendoriniam pusmečiui.

aplinkos teršimа įstatymo pakeitimo įstatymas“ (žin., 2002, Nr. 13-474).

Mokesčio už aplinkos

teršimа iš mobilių taršos

šaltinių apskaičiavimas:

Mokestis už aplinkos teršimа iš mobilių taršos šaltinių yra apskaičiuojamas ir mokamas už mokesčio mokėtojo Lietuvos Respublikoje sunaudotа degalų kiekį tonomis;

Mokestis už aplinkos teršimа iš mobilių taršos šaltinių, išskyrus lėktuvus, apskaičiuojamas pagal formulę:

Mn = Qn*T*I*kn;  

čia:

Qn - faktinis per mokestinį laikotarpį Lietuvos Respublikoje sunaudotas degalų kiekis tonomis (įskaitant ir užsienyje įsigytus, bet Lietuvoje sunaudotus degalus). Tuo atveju, kai Qn yra išreikštas tūrio vienetais, kiekis tūrio vienetais perskaičiuojamas pritaikius pervedimo koeficientа, kuris yra nustatomas pagal gamintojo kokybės pažymėjime (sertifikate arba pase) nurodytа degalų tankį. LR naudojamų degalų vidutiniai pervedimo koeficientai

Benzino - 0,75

Dyzelino - 0,85

Dujų - 0,53;

T - tarifas už vienа tonа sunaudotų atitinkamos rūšies degalų;

I - mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, kuris nustatomas pagal patvirtintа Mokesčio už aplinkos teršimа tarifų indeksavimo tvarkа ir skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Mokant mokestį kas pusę metų, mokesčio už aplinkos teršimа tarifai indeksuojami taikant paskutinio ketvirčio, atitinkamai II arba IV ketvirčio, indeksavimo koeficientus;

kn - koregavimo koeficientas, nustatytas pagal patvirtintus Mokesčio už aplinkos teršimа iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientus;

Mokesčio padidintu tarifu už paslėptа taršа iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimas ir mokėjimas:

Nuslėpta tarša - tai:

degalų kiekis, kurį mokesčio mokėtojas sunaudojo ir nedeklaravo (nenurodė) ar deklaravo neteisingai mokesčių deklaracijoje bei už kurį nesumokėjo mokesčio arba apskaičiuodamas mokestį už aplinkos teršimа iš mobilių taršos šaltinių neteisingai taikė ar visiškai netaikė koeficientų ir dėl to buvo sumokėtas mažesnis mokestis;

Už nuslėptа teršalų kiekį iš mobilių taršos šaltinių (išskyrus lėktuvus) mokamas mokestis padidintu tarifu, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

 Mp = Q*T*I*K;

Tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas nenuslėpė degalų kiekio, o tik neteisingai taikė ar visiškai netaikė koregavimo koeficientų, mokestis padidintu tarifu yra lygus:

Mp = Q*T*kn*I *K - Mn;

čia:

Q - nuslėptas degalų kiekis, t;

T - mokesčio už aplinkos teršimа iš mobilių taršos šaltinių tarifas, nustatytas 5 priedėlyje;

kn - mokesčio už aplinkos teršimа iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientas;

I - mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, kuris nustatomas pagal patvirtintа Mokesčio už aplinkos teršimа tarifų indeksavimo tvarkа ir skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“;

K - mokesčio už aplinkos teršimа iš mobilių taršos šaltinių tarifo koeficientas nustatytas 6 priedėlyje;

Mn - sumokėta mokesčio suma už taršа iš mobilių taršos šaltinių;

9.4. Už nuslėptа lėktuvų pakilimo ir nusileidimo ciklų skaičių mokamas mokestis padidintu tarifu, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

Mp = s * T*I*K;

Nustačius nuslėptos taršos atvejus, įstatymų nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims skiriamos nuobaudos.  

Mokesčio už aplinkos teršimа iš mobilių taršos šaltinių deklaravimas:

mokesčių mokėtojai užpildo mokesčių deklaracijas pagal “Mokesčių už aplinkos teršimа apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“ 1 priede pateiktа formа ir pildymo nuorodа (5 lentelė ir pildymo nuorodos) ir per nurodytus Mokesčio už aplinkos teršimа įstatyme terminus jas pateikia atitinkamam Aplinkos ministerijos Regioniniam aplinkos apsaugos departamentui (AM RAAD) ir apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (AVMI):

• kai teršiama iš mobilių taršos šaltinių - ten, kur yra registruotas mokesčio mokėtojas:

• už mokestinį laikotarpį (pusmetis) apskaičiuota mokesčio už aplinkos teršimа suma privalo būti sumokama iki kito kalendorinio pusmečio pirmo mėnesio 30 dienos;

• mokesčio deklaracija gali būti tikslinama, jei mokesčio mokėtojas suklydo (apsiriko), deklaruodamas mokestį už aplinkos teršimа ir pastebėtа klaidа ištaisė, išskyrus tuos atvejus, kai klaidа nustatė aplinkos apsaugos ar VMI pareigūnai;

• teikiant patikslintа mokesčio deklaracijа, žodis „patikslinta“ pabraukiamas, o mokesčio suma įrašoma skiltyje „Mokesčio suma per ataskaitinį laikotarpį (Lt)“. Patikslinta mokesčio deklaracija yra pildoma, vadovaujantis deklaracijos pildymo nuorodomis;

• mokesčio mokėtojui privaloma tvarka nepateikus mokesčio už aplinkos teršimа deklaracijos už mokestinį laikotarpį, taikoma bauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1721 straipsnį. VMI surašo Administracinių teisės pažeidimų kodekso protokolа ir teikia privalomа nurodymа mokesčio mokėtojui dėl mokesčio deklaracijos pateikimo.

Deklaracijos AM RAAD ir AVMI pateikiamos per mėnesį pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

Mokesčio už aplinkos teršimа iš mobilių taršos šaltinių deklaracijas pildo ir teikia AM RAAD bei AVMI ir tie mokesčio mokėtojai, kurie turi mobilius taršos šaltinius, bet jų kurį laikа nenaudoja ar naudoja transporto priemones su veikiančiomis išmetamų dujų neutralizavimo sistemomis, taip pat tie, kurie naudojo neapmokestinamus degalus (biokurа).

Deklaracijos pildymo pavyzdys pateiktas lentelėje.

Mokesčio už aplinkos teršimа apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos

1 priedas

Gauta: 200 ___ m. _____________________      _____ d.

Mokesčio mokėtojo (įmonės) kodas: _________________ Mokesčio mokėtojo pavadinimas ir adresas (tel., faks., el. paštas): _______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

įmonės (padalinio), eksploatuojančios mobilius taršos šaltinius, adresas (tel., faks., el. paštas): _______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

20 __ m. ___ _____________ MOKESčIO Už APLINKOS TERšIMА Iš MOBILIų TARšOS šALTINIų DEKLARACIJA

(mokestinis laikotarpis)                                                          (pirminė / patikslinta)

1 priedo pildymo nuorodos

 Adresas: nurodomas visas mokesčio mokėtojo, t.y. įmonės, įstaigos, akcinės bendrovės ar kito ūkio subjekto pavadinimas. Adreso dalies viršuje mokesčio mokėtojo kodas įrašomas iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro.

1 stulpelis. „Mobilūs taršos šaltiniai“ - šios deklaracijos formos 1 punkte pabraukiamos tik tos mobilių taršos šaltinių rūšys, kurias mokesčio mokėtojai naudoja savo veikloje (pvz., jei mokesčio mokėtojas savo veikloje naudoja  tik automobilius, tai pabraukiamas tik žodis - „automobiliai, traktoriai ir kt. mechanizmai su vidaus degimo varikliais“).

2 stulpelis. „Degalų rūšis“ nepildoma, kadangi šiame stulpelyje yra išvardytos visos apmokestinamos degalų rūšys, kurioms yra nustatytas ir taikomas mokesčio už aplinkos teršimа iš mobilių taršos šaltinių tarifas, todėl mokesčio mokėtojui belieka pasirinkti pildymui tа eilutę, kuri atitinka jo naudojamų degalų rūšį.

3 stulpelis. „Transporto priemonių skaičius“ su neutralizatoriais - nurodomas transporto priemonių, naudojamų ūkinei komercinei veiklai vykdyti, skaičius (vnt.), kuriose įrengtos bei veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos;

4 stulpelis. „Transporto priemonių skaičius“  be neutralizatorių - nurodomas transporto priemonių skaičius (vnt.), kuriose nėra veikiančių išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemų.

5 stulpelis. „Transporto priemonių techniniai ypatumai“ - įrašomi transporto priemonėse esantys ypatumai, kuriems nustatyti ir taikomi Mokesčio už aplinkos teršimа iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientai.

6 stulpelis. „Koregavimo koeficientas“ - pildomas tuo atveju, kai mobilus taršos šaltinis turi techninių ypatumų, kurie yra nurodomi 5 stulpelyje, kitu atveju  k = 1. Jei yra keli techniniai ypatumai, rašoma šių koeficientų sandauga.

7 stulpelis. „Per mokestinį laikotarpį sunaudotas apmokestinamas degalų kiekis (t) arba ciklų skaičius“ - įrašomas degalų kiekis, sunaudotas Lietuvos teritorijoje mobilių taršos šaltinių, kuriuose nėra išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemų ar ciklų skaičius. Degalų kiekis yra apskaičiuojamas tonomis iki 3 ženklų po kablelio.

8 stulpelis. „Tarifas, Lt už t / ciklа“ - rašomas Mokesčio įstatymo 5 priedėlyje nustatytas mokesčio tarifas už tonа sunaudotų atitinkamos rūšies degalų, o lėktuvams - už pakilimo ir nusileidimo ciklа.

9 stulpelis. „Mokestinio laikotarpio indeksas“ - rašomas mokestinio ketvirčio, o mokant kas pusmetį - II arba IV ketvirčio indeksavimo koeficientas, kurį nustato Statistikos departamentas ir skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Pastaba: norint gauti indeksavimo koeficientа, Statistikos departamento skelbiamа procentinį Vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksа reikia dalyti iš 100.

10 stulpelis. „Mokesčio suma per mokestinį laikotarpį, Lt“ - apskaičiuojama pagal formules, ir yra lygi 7-ame, 6-ame, 8-ame ir 9-ame stulpeliuose įrašytų duomenų sandaugai. Mokestinė suma yra išreiškiama litais ir apvalinama iki 2 ženklų po kablelio.

Mokesčio už aplinkos teršimа apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos

Pavyzdys

Gauta: 200 ___ m. _____________________      _____ d.

Mokesčio mokėtojo (įmonės) kodas: _________________ Mokesčio mokėtojo pavadinimas ir adresas (tel., faks., el. paštas): _______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

įmonės (padalinio), eksploatuojančios mobilius taršos šaltinius, adresas (tel., faks., el. paštas): _______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

20 __ m. ___ _____________ MOKESčIO Už APLINKOS TERšIMА Iš MOBILIų TARšOS šALTINIų DEKLARACIJA

(mokestinis laikotarpis)                                                          (pirminė / patikslinta)

Vadovas                            _________________________________                        ___________________

                                        (vardas, pavardė, tel.)                                    (parašas, data)

 Vyr. finansininkas (buhalteris)            _________________________________                      ___________________

                                        (vardas, pavardė, tel.)                                 A.V.     (parašas, data)

"Transporto pasaulis"
Rugsėjis Nr. 9 (33)

Aktualijos

Rinkosi keleivinio transporto sekcijos biuro nariai

Idėjos

AUTOTRAUKINYS, Už KURį NEREIKIA MOKėTI MOKESčIO

Kad alus laiku pasiektų ištroškusius...

Keliai

BALTIJOS šALIų KELININKAI STIPRINA PARTNERYSTę

Lizingas

Naujų vilkikų įsigijimo būdas

Mokesčiai

Komandiruočių dienpinigių apmokestinimas - vežėjų verslo žlugdymas

Teisės aktas - balta varna iš įstatymų džiunglių

Pasienis

VALSTYBėS SIENOS APSAUGA - TARNYBA BE POILSIADIENIų

Psichologija

POSėDžIAI IR PASISėDėJIMAI

šeima

Verslas su trimis vilkikais

šventės

Po rudens giliu dangum

Transporto politika

BALTIJOS šALYS: AKTYVI DIPLOMATINė VEIKLA SIEKIANT BENDRų TRANSPORTO POLITIKOS TIKSLų

Vž informacija

DėL MOKESčIų MOKėJIMO Už TARšА Iš MOBILIų TARšOS šALTINIų

Žinotina

KO SIEKIA IR KА GALI ECG

TRANSPORTO ACQUIS. KAS TAI? (4)

Keleivinis transportas

Pirmojo pusmečio keleivinio transporto statistika

Visuomeninis transportas - neįgaliesiems

Technika

Nuodugnesnė stabdžių patikra

Teisė

Krovinio priėmimas vežti

Konsultacijos

PROBLEMOS SPRENDIMAS - INKASO

Muziejus

KAI AUTOBUSAI BUVO GELTONAI RAUDONI…