Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas in­for­ma­vo, kad fik­suo­ja­mi pa­kar­to­ti­niai ve­žė­jų pa­žei­di­mai, pa­da­ro­mi dėl įmo­nė­se įdar­bin­tų tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jų, ne­tu­rin­čių Šen­ge­no vi­zos, tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją.

To­dėl pa­kar­to­ti­nai in­for­muo­ja­me: po Šen­ge­no plėt­ros Lie­tu­vo­je įdar­bin­tų tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jų, ku­riems lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo lai­ko­tar­piu iš­duo­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos na­cio­na­li­nės il­ga­lai­kės D vi­zos, tran­zi­tas per Lat­vi­jos Res­pub­li­ką bei per ki­tas Šen­ge­no erd­vės vals­ty­bes yra ne­be­ga­li­mas.

Nuo š.m. va­sa­rio 22 die­nos tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jai, ku­riems lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo lai­ko­tar­piu iš­duo­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos na­cio­na­li­nės il­ga­lai­kės D vi­zos, ga­li kreip­tis į Lie­tu­vos kon­su­li­nes įstai­gas dėl Šen­ge­no daug­kar­ti­nės trum­pa­lai­kės C vi­zos iš­da­vi­mo.

Lat­vi­jos Res­pub­li­kos pa­sie­nio kon­tro­lės pa­rei­gū­nams ir to­liau fik­suo­jant pa­kar­to­ti­nius pa­žei­di­mus, Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas ke­ti­na ve­žė­jams, ne­si­lai­kan­tiems nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų, tai­ky­ti sank­ci­jas – ne­iš­duo­ti tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jams Šen­ge­no daug­kar­ti­nių trum­pa­lai­kių C vi­zų bei lei­di­mų lai­ki­nai gy­ven­ti.

Trans­por­to po­li­ti­kos ir in­for­ma­ci­jos de­par­ta­men­tas

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze