Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kronika

Sau­sio 8 d.Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je su­si­ti­ko šios mi­nis­te­ri­jos, Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to, lai­vy­bos kom­pa­ni­jos DFDS LISCO, Lie­tu­vos lai­vy­bos mak­le­rių ir agen­tų, taip pat Lai­vų sa­vi­nin­kų aso­cia­ci­jų ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ at­sto­vai (pre­zi­diu­mo na­rys Rim­vy­das Stro­pus, sek­re­to­rius trans­por­to po­li­ti­kai ir in­for­ma­ci­jai Al­gir­das Ba­ra­naus­kas ir Kro­vi­ni­nio trans­por­to sky­riaus va­do­vas Gin­tau­tas Ra­mas­laus­kas) ir ap­ta­rė Len­ki­jos in­fra­struk­tū­ros mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mą ap­svars­ty­ti ga­li­my­bę ati­da­ry­ti lai­vy­bos li­ni­ją tarp Klai­pė­dos ir Šče­ci­no jū­rų uos­tų. „Li­na­vos“ sek­re­to­rius trans­por­to po­li­ti­kai ir in­for­ma­ci­jai Al­gir­das Ba­ra­naus­kas in­for­ma­vo apie pa­siū­ly­mus ir pa­gei­da­vi­mus, gau­tus iš „Li­na­vos” na­rių. Po­sė­džio da­ly­viai, iš­ana­li­za­vę Len­ki­jos in­fra­struk­tū­ros mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mą ati­da­ry­ti lai­vy­bos li­ni­ją tarp Klai­pė­dos ir Šče­ci­no jū­rų uos­tų, nu­ta­rė pra­šy­ti kon­kre­tes­nių pro­jek­to de­ta­lių: kie­no nuo­sa­vy­bė bū­tų nau­jas kel­tas, jo tech­ni­nės ga­li­my­bės, ve­ži­mo ta­ri­fai, ko­kie bū­tų kro­vi­nių srau­tai ir ga­li­mos jų kryp­tys. Su­tar­ta, kad po­zi­ci­ją dėl lai­vy­bos nau­jos li­ni­jos ati­da­ry­mo Lie­tu­vos kro­vi­nių ve­žė­jai pa­reikš tik iš­ana­li­za­vę gau­tus kon­kre­tes­nius siū­ly­mus iš Len­ki­jos in­fra­struk­tū­ros mi­nis­te­ri­jos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau­sio 15 d. aso­cia­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tas Jo­nas Gry­baus­kas ir Trans­por­to po­li­ti­kos ir in­for­ma­ci­jos de­par­ta­men­to sek­re­to­riaus pa­va­duo­to­ja Vir­gi­ni­ja Gai­dy­tė su­si­ti­ko su Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Jus­ti­nu Ka­ro­su ir pri­sta­tė „Li­na­vos“ siū­ly­mus dėl lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jams po Šen­ge­no plėt­ros nag­ri­nė­ji­mo truk­mės.
Darb­da­viams pa­grin­di­ne pro­ble­ma tam­pa il­ga lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je nag­ri­nė­ji­mo ir iš­da­vi­mo už­sie­nio pi­lie­čiams truk­mė, su­da­ran­ti 6 mė­ne­sius.
Po Šen­ge­no plėt­ros lei­di­mas lai­ki­nai gy­ven­ti at­sto­ja Šen­ge­no vi­zą, to­dėl tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jai ga­ben­ti kro­vi­nius į Šen­ge­no vals­ty­bes re­a­liai ga­li tik po pus­me­čio. Ne­su­trum­pi­nus šio ter­mi­no, už­sie­nie­čių vai­ruo­to­jų įdar­bi­ni­mo pro­ce­sas re­a­liai tam­pa ne­įma­no­mas dėl tarp­tau­ti­nio ke­lių trans­por­to ver­slo spe­ci­fi­kos.
Vi­ce­pre­zi­den­tas at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad tarp­tau­ti­nių rei­sų vai­ruo­to­jai yra vie­nin­te­lė pro­fe­si­nė ka­te­go­ri­ja, ku­ri dėl il­go pra­šy­mo nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­no ne­ga­li dirb­ti iš­kart ga­vus lei­di­mą, nes jiems rei­kia dirb­ti ne vie­ti­nė­je rin­ko­je.
„Li­na­va“ siū­lo pa­keis­ti Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties įsta­ty­mo 33 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tą, nu­sta­tant 1 mė­ne­sio lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo ir iš­da­vi­mo ter­mi­ną to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jams iš už­sie­nio ša­lių. J. Ka­ro­sas sa­kė su­pran­tąs si­tu­a­ci­jos svar­bą ir siek­si­ąs pa­lan­kaus šio klau­si­mo spren­di­mo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau­sio 22 d. aso­cia­ci­ja „Li­na­va” ir AB SEB ban­kas pa­si­ra­šė fak­to­rin­go su­tar­tį, ku­ri su­tei­kia ga­li­my­bę sku­biai grą­žin­ti PVM iš vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių. Siek­da­ma, kad ve­žė­jų lė­šos už už­sie­ny­je pirk­tus de­ga­lus bū­tų įšal­dy­tos kuo trum­piau, „Li­na­va” vyk­dys mo­kė­ji­mus kiek­vie­ną mė­ne­sį.
Pi­ni­gai bus per­ves­ti į ve­žė­jo są­skai­tą per 5 dar­bo die­nas, ga­vus iš įmo­nės są­skai­tas fak­tū­ras, bet tik už de­ga­lus, pirk­tus pa­gal de­ga­lų kor­te­les. Svar­bu tai, jog PVM bus grą­ži­na­mas ne­pri­klau­so­mai nuo to, ko­kio­mis de­ga­lų kor­te­lė­mis bu­vo at­si­skai­to­ma, pa­vyz­džiui, ga­li bū­ti AS24, ESSO, STATOIL, ORLEAN, ARIS Pols­ka ir kt. kor­te­lės.
Iki šiol ga­lio­ju­si stan­dar­ti­nė (pa­pras­ta) PVM grą­ži­ni­mo tvar­ka ne­si­kei­čia.
Pla­nuo­ja­mi to­kie sku­baus PVM grą­ži­ni­mo mo­kes­čiai:
• iš Aust­ri­jos, Bel­gi­jos, Is­pa­ni­jos, Liuk­sem­bur­go, Pran­cū­zi­jos, Slo­vė­ni­jos – 10 proc.
• iš Len­ki­jos – 11 proc.
• iš li­ku­sių ES ša­lių – 12 proc.
Aso­cia­ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Val­das Gi­lys at­krei­pė dė­me­sį į tai, jog aso­cia­ci­ja neims mi­ni­ma­laus mo­kes­čio už pa­raiš­ką, ve­žė­jams ne­rei­kės mo­kė­ti mė­ne­si­nio ap­tar­na­vi­mo mo­kes­čio, o rei­kia­mi do­ku­men­tai į už­sie­nio kal­bą bus ver­čia­mi „Li­na­vos” są­skai­ta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau­sio 23 d. vy­ko aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ Kro­vi­ni­nės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me, be aso­cia­ci­jos va­do­vy­bės ir ta­ry­bos na­rių, taip pat da­ly­va­vo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ir VKTI at­sto­vai. Po­sė­dy­je ap­tar­ti aš­tuo­ni ve­žė­jų ver­slui svar­būs klau­si­mai: vai­ruo­to­jų mo­ky­mo cen­trų kū­ri­mo ei­ga, už­sie­nio ve­žė­jų lei­di­mų kon­tro­lės su­griež­ti­ni­mo ga­li­my­bės, ko­ky­bi­niai rei­ka­la­vi­mai nau­jai į tarp­tau­ti­nių ve­ži­mų rin­ką at­ei­nan­tiems ve­žė­jams, Ben­dri­jos lei­di­mų ir jų ko­pi­jų ga­lio­ji­mo ter­mi­nai, ga­li­my­bės at­lik­ti trans­por­to prie­mo­nių pe­ri­odi­nę tech­ni­nę ap­žiū­rą bet ku­rio­je ES ša­ly­je, tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jų įdar­bi­ni­mo pro­ce­dū­ros bei nau­jų ATPK pa­tai­sų tai­ky­mo pro­ble­mos.
Po­sė­dy­je taip pat bu­vo pri­sta­ty­ta nau­ja „Li­na­vos“ pa­slau­ga - PVM grą­ži­ni­mas sku­bos tvar­ka (per 5 dar­bo die­nas) iš vi­sų ES vals­ty­bių, ku­rią pra­dė­jo vyk­dy­ti aso­cia­ci­jos PVM grą­ži­ni­mo po­sky­ris kar­tu su SEB ban­ku.
Dau­ge­liu ap­tar­tų klau­si­mų „Li­na­va“ yra pa­tei­ku­si ar­ba ruo­šia siū­ly­mus ati­tin­ka­moms vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms, jais bus sie­kia­ma pa­lan­kių ve­žė­jų ver­slui spren­di­mų.

"Transporto pasaulis"
Vasaris Nr. 2 (86)

"Linava" informuoja

Kronika

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “Linava” regioniniai susirinkimai

Aktualijos

Kur įšaldyti vežėjų pinigėliai...

Dilerių naujienos

PRANOKOME VISUS LŪKESČIUS

Egzotika

WESTERN STAR 4900EX- nepriklausomybės simbolis

Eismas

Pagaliau privertė ...

Keliai Keleliai

Lietuvos kelininkams talkina palydovinės sistemos

Kriminalai

Vilkikų ir statybinės technikos vagiama daugiau

Mūsų kalba

Semantizmas - kalbos klastūnai

Servisas

Kryžkelėje... O eiti reikia toliau

Stambiu planu

Penki – ne kliūtis

Užsienyje

Geriau vėliau, negu niekada

Lietuvoje ir pasaulyje

Daugiau kilometrų, mažesnė kaina

„Euro Combi“: eksperimentas Vokietijoje baigtas

Žinotina

Europadėklai – idealus logistikos sprendimas

Perspektyvos

Vairuotojų mokymas: kam ir kada jis privalomas

Keleivinis transportas

Veržkitės diržus ir laukit!

Technika

Autobusai Optare - angliškas požiūris

Nauji varikliai- europiečiams, amerikiečiams ir japonams

Teisė

Baudos už greičio viršijimą

Muziejus

Luji Reno:Žaidimas su mirtimi