Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kronika

Ge­gu­žės 3 d.aso­cia­ci­jos "Li­na­va” ini­cia­ty­va įvy­ko su­si­ti­ki­mas su Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ir aso­cia­ci­jos ASMAP at­sto­vais. Ap­tar­ti vi­zų vai­ruo­to­jams iš­da­vi­mo klau­si­mai. Abi ša­lys ap­ta­rė pro­ble­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria­ma gau­nant vi­zas Ru­si­jos vai­ruo­to­jams Lie­tu­vos kon­su­li­nė­se įstai­go­se bei Lie­tu­vos vai­ruo­to­jams – Ru­si­jos kon­su­li­nė­se įstai­go­se, ir su­ta­rė tęs­ti kon­sul­ta­ci­jas su sa­vo ša­lių už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­mis dėl vi­zų ga­vi­mo pro­ce­dū­rų su­pap­ras­ti­ni­mo.

Ge­gu­žės 4 d.aso­cia­ci­jos "Li­na­va” pre­zi­den­tas Al­gi­man­tas Kon­dru­se­vi­čius, at­sto­vy­bės Mask­vo­je va­do­vas Ri­man­tas Bud­re­vi­čius ir In­for­ma­ci­nio sky­riaus va­do­vas Vid­man­tas Ado­mai­tis su­si­ti­ko su LR už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos sek­re­to­riu­mi Os­ka­ru Ju­siu ir Kon­su­li­nio de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi Tau­ru Pa­jau­ju. Aso­cia­ci­jos "Li­na­va” at­sto­vai in­for­ma­vo apie si­tu­a­ci­ją, ku­ri su­si­da­rė, kai Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos am­ba­sa­da pa­tvir­ti­no ypa­tin­gai su­dė­tin­gą do­ku­men­tų pa­tei­ki­mo tvar­ką Lie­tu­vos vai­ruo­to­jams daug­kar­ti­nėms vi­zoms įfor­min­ti, ir apie ge­gu­žės 3 d. įvy­ku­sio su­si­ti­ki­mo su Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ir aso­cia­ci­jos ASMAP at­sto­vais re­zul­ta­tus. Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos at­sto­vai su­griež­tin­tos tvar­kos įve­di­mą daug­kar­ti­nėms vi­zoms įfor­min­ti mo­ty­vuo­ja ana­lo­giš­ka do­ku­men­tų pa­tei­ki­mo tvar­ka, pa­tvir­tin­ta Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je kon­su­li­nio sky­riaus. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos sek­re­to­rius Os­ka­ras Ju­sys pa­žy­mė­jo, kad ve­žė­jų ver­slo in­te­re­sai tu­ri bū­ti ap­gin­ti, ir bū­ti­na, ne­pa­žei­džiant kon­su­li­nių rei­ka­la­vi­mų, su­de­rin­ti su Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos at­sa­kin­go­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis to­kią tvar­ką, ku­ri ten­kin­tų tiek ve­žė­jų, tiek vals­ty­bės in­te­re­sus. Tą pa­čią dieną LR už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Kon­su­li­nio de­par­ta­men­to di­rek­to­rius T. Pa­jau­jis, aso­cia­ci­jos "Li­na­va” In­for­ma­ci­nio sky­riaus va­do­vas V. Ado­mai­tis ir at­sto­vy­bės Mask­vo­je va­do­vas R. Bud­re­vi­čius su­si­ti­ko su Ru­si­jos URM kon­su­la­to Lie­tu­vo­je ir aso­cia­ci­jos ASMAP at­sto­vais. Ru­si­jos at­sto­vai informavo, kad Lie­tu­vos kon­su­la­te Mask­vo­je pa­dau­gė­jo at­ve­jų, kai ne­pa­ten­ki­na­mi pra­šy­mai vi­zai ar­ba rei­ka­lau­ja­ma pa­pil­do­mų do­ku­men­tų. T. Pa­jau­jis pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­vos kon­su­li­nės įstai­gos jo­kių pa­pil­do­mų rei­ka­la­vi­mų gau­ti Lie­tu­vos vi­zas ne­įve­dė, ta­čiau in­for­ma­vo, kad aso­cia­ci­jos ASMAP pa­tei­kia­muo­se do­ku­men­tuo­se vi­zoms gau­ti pa­si­tai­ko ne­tiks­lu­mų ir kad apie tai jau bu­vo in­for­muo­ta Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja bei aso­cia­ci­ja ASMAP. De­ri­nant vi­zų iš­da­vi­mo tvar­kas gau­ti vi­zas Ru­si­jos vai­ruo­to­jams Lie­tu­vos kon­su­li­nė­se įstai­go­se bei Lie­tu­vos vai­ruo­to­jams Ru­si­jos kon­su­li­nė­se įstai­go­se, su­tar­ta abi­pu­siš­ku­mo pa­grin­du at­si­sa­ky­ti dau­ge­lio iš pa­pil­do­mų rei­ka­la­vi­mų. Nau­ja tvar­ka įsi­ga­lios, kai abie­jų ša­lių už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ap­si­keis no­to­mis apie vi­zų vai­ruo­to­jams iš­da­vi­mo tvar­kos rei­ka­la­vi­mus.

Ge­gu­žės 4 d.įvy­ko aso­cia­ci­jos "Li­na­va” Dar­bo su na­riais ir so­cia­li­nių klau­si­mų

ko­mi­te­to po­sė­dis, ku­ria­me da­ly­va­vo pre­zi­den­tas A. Kon­dru­se­vi­čius, pre­zi­diu­mo na­riai K. Šar­kaus­kas ir J. Mi­siū­nas, ve­žė­jų at­sto­vas A. Pa­juo­dis, sek­re­to­ria­to dar­buo­to­jai. Po­sė­dy­je ap­tar­tos ak­tu­a­liau­sios ke­lių trans­por­to so­cia­li­nės pro­ble­mos. Po­sė­džio pra­ne­šė­jas ad­vo­ka­tas J. Uso­nis su­pa­žin­di­no ko­mi­te­tą su Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ir Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ruo­šia­mo įsa­ky­mo pro­jek­tu "Dėl dar­be įvy­ku­sių ir su eis­mu su­si­ju­sių ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų pre­ven­ci­jos ša­lies įmo­nė­se, įstai­go­se ir or­ga­ni­za­ci­jo­se”. Šiame įsa­ky­me nu­ma­to­ma įpareigoti pa­rengti pa­vyz­di­nius nor­mi­nius tei­sės ak­tus įmo­nėms, ku­rios sa­vo veik­lo­je nau­do­ja trans­por­to prie­mo­nes. Po­sė­dy­je ap­svars­ty­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mai, su­si­ję su sank­ci­jo­mis ke­lių trans­por­te, taip pat nag­ri­nė­ti dar­bo ir po­il­sio lai­ko re­ži­mo pa­kei­ti­mai ke­lių trans­por­te. Dis­ku­tuo­ta dėl Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos 2007 m. ba­lan­džio 12 d. spren­di­mo "Dėl blan­ko, nau­do­ja­mo įgy­ven­di­nant so­cia­li­nius tei­sės ak­tus, su­si­ju­sius su ke­lių trans­por­to veik­la” įgy­ven­di­ni­mo. Po­sė­dy­je su­si­tik­ta su pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vais. Da­ly­va­vo sve­čiai: J. Pet­raš­ka – Trans­por­to dar­buo­to­jų fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas, A. Na­vai­tis – Lie­tu­vos ke­lių ir au­to­trans­por­to dar­buo­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas, V. An­ta­na­vi­čius – TOKS dar­bi­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, V. Si­na­vi­čius – TOKS dar­bi­nin­kų są­jun­ga, J. De­ka­mi­na­vi­čius – UAB "Vil­niaus au­to­bu­sai” dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas. Pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai pa­siū­lė ap­tar­ti klau­si­mus dėl ša­ki­nio su­si­ta­ri­mo ke­lių trans­por­te, au­to­bu­sų iš­va­žia­vi­mo iš sto­te­lių mies­te pro­ble­mą, ke­lei­vi­nio trans­por­to gra­fi­kų su­da­ry­mo pro­ble­mą ir ki­ta. Pro­fe­si­nės są­jun­gos siū­lė ma­žin­ti pen­si­nį am­žių ke­lei­vi­nio trans­por­to vai­ruo­to­jams. Su­tar­ta šią pro­ble­mą spręs­ti ben­dro­mis jė­go­mis ją sie­jant ir su vai­ruo­to­jų pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­ble­ma.

Ge­gu­žės 22 d.Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos va­do­vy­bė su­si­ti­ko su Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­do­riu­mi Lie­tu­vo­je Vla­dzi­mi­ru Dra­ži­nu. Be ki­tų pra­mo­ni­nin­kams svar­bių klau­si­mų, bu­vo ap­tar­ta kro­vi­nių tran­zi­to per Bal­ta­ru­si­ją pro­ble­ma. Aso­cia­ci­jos "Li­na­va” pre­zi­den­tas Al­gi­man­tas Kon­dru­se­vi­čius pa­siū­lė Bal­ta­ru­si­jos mui­ti­nei kro­vi­nių tran­zi­tui tai­ky­ti pa­žan­gius kon­tro­lės ir prie­žiū­ros bū­dus bei lai­ky­tis tarp­tau­ti­nių kon­ven­ci­jų nuo­sta­tų. Bu­vo ap­tar­tos ir ben­dra­dar­bia­vi­mo kon­su­li­niais klau­si­mais ak­tu­a­li­jos. Po nuo­mo­nių pa­si­kei­ti­mo su­tar­ta, kad sku­bios vi­zos į Bal­ta­ru­si­ją bus da­ro­mos per 1 die­ną.

Ge­gu­žės 24 d.aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Al­gi­man­tas Kon­dru­se­vi­čius, Ke­lei­vi­nio trans­por­to sky­riaus va­do­vas Eu­ge­ni­jus Sto­lo­vic­kis, įmo­nių "Kautra” ir TOKS va­do­vai Li­nas Skar­džiu­kas ir Arū­nas In­dra­šius su­si­ti­ko su Lie­tu­vos paš­to di­rek­to­riu­mi Er­nes­tu Vai­de­liu. Su­si­ti­ki­mo tiks­las – ap­tar­ti ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bes su Lie­tu­vos paš­tu, skir­tin­gą po­žiū­rį į įsta­ty­mus, reg­la­men­tuo­jan­čius paš­to pa­slau­gų tei­ki­mą ir smul­kių siun­tų ve­ži­mą. Aso­cia­ci­jos va­do­vų nuo­mo­ne, šiuo klau­si­mu yra su­si­da­riu­si tei­si­nė ko­li­zi­ja, ku­rią rei­kia iš­spręs­ti lai­kan­tis vie­no­dos kon­ku­ren­ci­jos prin­ci­pų. Ge­gu­žės 21 d. "Li­na­vos” at­sto­vai apie tai jau in­for­ma­vo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją.

Tiek "Kautra”, tiek TOKS tei­kia smul­kių siun­tų ve­ži­mo pa­slau­gas, rem­da­mie­si ga­lio­jan­čiu Ke­lių trans­por­to ko­dek­su, ku­ris lei­džia to­kią veik­lą. Tuo tar­pu Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos (RRT) va­do­vy­bė ma­no, jog tei­kiant šias pa­slau­gas rei­kia va­do­vau­tis Paš­to įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis, to­dėl mi­nė­tų įmo­nių va­do­vams su­ra­šy­ti Paš­to įsta­ty­mo pa­žei­di­mo pro­to­ko­lai. RRT taip pat krei­pė­si į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją siū­ly­dama keis­ti Ke­lių trans­por­to ko­dek­so ke­lis straips­nius. Siū­lo­mi pa­kei­ti­mai prak­tiš­kai už­kirs­tų ga­li­my­bę ke­lei­vi­nio trans­por­to įmo­nėms teik­ti smul­kių siun­tų ve­ži­mo pa­slau­gas ir at­neš­tų įmo­nėms nuos­to­lių, nes rei­kia­ma in­fra­struk­tū­ra jau su­kur­ta ir sėk­min­gai funk­cio­nuo­ja. Aso­cia­ci­jos nuo­mo­ne, ke­lei­vių ve­žė­jai ne­vyk­do paš­to pa­slau­gų, o tik veža smul­kias siun­tas. To­kią veik­lą reg­la­men­tuo­ja Ke­lių trans­por­to ko­dek­sas.

Ve­žė­jų nuo­mo­ne, no­rint kon­struk­ty­viai iš­spręs­ti šį klau­si­mą, rei­kia va­do­vau­tis Eu­ro­pos Są­jun­go­je pri­pa­žįs­ta­mais li­be­ra­lu­mo prin­ci­pais, su­da­rant vie­no­das kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gas rin­ko­je.

Ispanijos eismo apribojimai- internete

In­for­muo­ja­me, kad su pa­pil­dy­tais Is­pa­ni­jos eis­mo ap­ri­bo­ji­mais ga­li­ma su­si­pažin­ti aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ in­ter­ne­to sve­tai­nės www.li­na­va.lt nuo­ro­do­je In­for­ma­ci­ja ve­žė­jams/Trans­por­to žiny­nas/Is­pa­ni­ja/Kro­vi­ni­nist­rans­por­tas/Eis­mo­ap­ri­bo­ji­mai.

Vasaros eismo apribojimai Austrijoje

Trans­por­to prie­mo­nės
Mo­to­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės ar­ba trans­por­to prie­mo­nių jun­gi­niai, ku­rių ben­dra­sis svo­ris virš 7,5 t.

Draudžia­mas eis­mas
• nuo 2007 m. birželio 30 d. iki 2007 m. rug­sė­jo 1 d. šeš­ta­die­niais nuo 9.00 val. iki 15.00 val., jei ke­lio­nės tiks­las yra į pie­tus nuo Bren­ner;
• 2007 m. spa­lio 3 d. nuo 00.00 val. iki 22.00 val., jei­gu ke­lio­nės tiks­las – Vo­kie­ti­ja ar­ba pa­sie­kia­mas per Vo­kie­ti­ją.

Te­ri­to­ri­ja
• A12 In­ntal greit­ke­lis nuo pa­sie­nio ties Kuf­stein iki Imst;
• A13 Bren­ner greit­ke­lis nuo In­nsbruck iki pa­sie­nio.

Draudžia­mas eis­mas
nuo 2007 m. bir­že­lio 30 d. iki 2007 m. rug­sė­jo 8 d. šeš­ta­die­niais nuo 8.00 val. iki 15.00 val. abiem kryp­ti­mis šiuo­se ke­liuo­se (ne gy­ven­vie­tė­se):

Te­ri­to­ri­ja
• Ke­lio B178 Lo­fo­rer gat­vė nuo Lo­fer iki Worgl;
• B320 En­nstal Stras­se, pra­de­dant nuo 4 500 km;
• B177 Se­e­fel­der Stras­se;
• B179 Fern­pas­sstras­se nuo Nas­se­reith iki Bi­ber­wier;
• B181 Aachen­see Stras­se.

Išim­tys:
• trans­por­to prie­mo­nės, ga­be­nan­čios mė­są ar gy­vu­lius sker­di­mui (ne­tai­ko­ma vežant gy­vus gy­vū­nus au­to­ma­gist­ra­lė­mis); grei­tai gen­dan­tys mais­to pro­duk­tai (ne­tai­ko­ma stip­riai užšal­dy­tiems mais­to pro­duk­tams); pe­ri­odi­nių lei­di­nių ve­ži­mas; už­kan­džių, gai­vių­jų gė­ri­mų tie­ki­mas į tu­ris­ti­nes vie­to­ves; ne­ati­dė­lio­ti­ni au­ga­lų šal­dy­mo įran­gos re­mon­to dar­bai; buk­sy­ra­vi­mo pa­slau­gos at­ve­jai (re­mian­tis StVO 46 pa­ra­gra­fu, vi­sais at­ve­jais pri­va­lo­ma išvažiuo­ti iš greit­ke­lių ar­ti­miau­siuo­se punk­tuo­se); pa­gal­bos ke­ly­je trans­por­to prie­mo­nės; re­gu­lia­riu marš­ru­tu va­žiuo­jan­čios trans­por­to prie­mo­nės; ak­re­di­tuo­tų or­ga­ni­za­ci­jų tei­kia­mos pa­gal­bos ope­ra­ci­jos;
• kom­bi­nuo­to ge­le­žin­ke­lio-ke­lių kro­vi­nių ve­ži­mo ke­lio­nės da­liai (įro­dy­mas – pa­teik­tas CIM/UIRR kon­ven­ci­jos do­ku­men­tas).

Rusijos konsulato informacija

Nuo 2007 m. birželio mėn.8d. Rusijos konsulatas pasus su vizomis grąžins 11 kalendorinę dieną.

Atpigo Rusijos viza

2007 m. birželio mėn.11d. Rusijos konsulatas pranešė, kad Rusijos viza kainuos 48 USD (atpigo).

Dėl eismo apribojimų Šveicarijoje

In­for­muo­ja­me, kad 2007 m. bir­že­lio 28 d. Švei­ca­ri­jo­je nė­ra vals­ty­bi­nės šven­tės die­na ir eis­mo ap­ri­bo­ji­mai ne­tai­ko­mi.

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr.6 (78)

"Linava" informuoja

Kronika

Kronika

Aktualijos

DAF XF105 – geriausias sunkvežimis tiek operatoriui, tiek vairuotojui

Kas labiausiai teršia aplinką

Kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolė kelyje

Egzotika

“BANDAG BULLET” - SKRIEJANTIS KAIP KULKA

Eismas

Kelių eismo situacija - tragiška

Teismo sprendimas liko nepakeistas

Ekologija

Klaipėdoje – apie alternatyvius degalus

Geriausieji

Juvelyrai prie vairo

Įkurtuvės

Naujajame „Autegos“ servise – daugiau paslaugų

Šimtasis – Lietuvoje

Keliai Keleliai

Jaunųjų dviratininkų varžybos Švenčionių krašte

Pamokos, ugdančios savisaugą

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Ketinama diegti intelektines transporto sistemas

Mobilus ryšys

"LocTracker.lt"- transporto ar daiktų daiktų stebėjimas realiuoju laiku

Poleminės pastabos

APIE VAIRUOTOJŲ DARBĄ NAKTĮ IR POILSĮ TARP REISŲ

Priekabų ūkis

PNR RENT – patikimas partneris

„Humbaur“ – naujovė puspriekabių rinkoje

Specialioji technika

Be jų – kaip be rankų

Stambiu planu

Didelis pagalbininkas mažam verslui

Užsienyje

„Neoplan Starlainer“, pravarde „Zonda“

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

VMEX atstovybė:tiltas tarp automobilių gamintojų ir klientų

“Isuzu” prisiregistravo sostinėje

Transporto politika

Premjera Šiaurės Reino Vestfalijoje

Žinotina

„Mobil“alyvos – ir kosminiams laivams

Keleivinis transportas

Visuomeninis transportas Barselonoje – populiarus ir efektyvus

Technika

„SOLARIS“ SU DVIEM ŠIRDIMIS

Teisė

Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas

Verslo etika

Tiltai tiesiami bendraujant

Muziejus

AUTOBANŲ LAINERIAI