Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Austrijos ir Lietuvos keliё transporto komisijos posëdis

Geguþës 10-11 d. ávyko eilinis Lietuvos ir Austrijos keliё transporto komisijos posëdis. Lietuvos delegacijai vadovavo Susisiekimo ministerijos Keliё ir keliё transporto departamento direktorius
R. Petravièius. Delegacijoje buvo minëto departamento vyr. specialistë B. Sviklienë, Valstybinës keliё transporto inspekcijos virðininkas V. Þukauskas ir asociacijos „Linava" Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas.

Derybё pradþioje delegacijos pateikë turimus statistinius duomenis apie uþsienio prekybos tarp Lietuvos ir Austrijos eigà bei apie kroviniё veþimo keliё transportu plëtrà. Buvo paþymëta, kad dviðaliuose kroviniё veþimuose Lietuvos veþëjai gabena apie 68 proc. kroviniё, Austrijos veþëjai - apie 19 proc. Keliё transportu gabenama per 85 proc. viso prekiё srauto tarp Lietuvos ir Austrijos. Abi ðalys pasidþiaugë, kad prekyba tarp abiejё ðaliё per paskutiniuosius metus nuolat augo.

Daug dëmesio derybose skirta bendradarbiavimui iðsiplëtusioje Europos Sàjungoje. Lietuvos veþëjams labai svarbus klausimas - tranzitiniai vaþiavimai per Austrijà, uþ kuriuos buvo skaièiuojami ekotaðkai. Austrijos delegacija informavo, kad nuo 2004 m. sausio 1 d. ðalyje atsisakyta ekotaðkё sistemos ir todël visi be iðimties Lietuvos veþëjё sunkveþimiai, turintys EB leidimё kopijas, gali vykti á Austrijà ar tranzitu per jos teritorijà. Taèiau delegacija atkreipë dëmesá, kad Austrijoje galioja draudimas vaþiuoti naktimis nuo 22 iki 5 val. triukðmingiems sunkveþimiams, neatitinkantiems triukðmo lygio apribojimё („L paketas") ir neturintiems atitinkamё sertifikatё.

Posëdyje buvo suderinta veþimё á/ið treèias ðalis, ne ES nares, tvarka. Kroviniams veþti ið Austrijos á treèià ðalá, ne ES narї ir atvirkðèiai, kai veþimo marðrutas eina per transporto priemonës registracijos ðalá (Lietuvà), pakanka turëti EB leidimo kopijà. Tais atvejais, kai vykstama ne per Lietuvà, bûtina turëti treèiё ðaliё leidimà. Austrijos delegacija sutiko nustatyti preliminarё ðiё leidimё kieká 2004 m. (200 vnt.), taèiau paþadëjo esant reikalui leidimё kieká padidinti.

Lietuvos delegacija iðkëlë klausimà dël galimybës vykdyti kabotaþà, taèiau Austrijos delegacija atsakë, jog ji laikysis nustatytos formulës 2+2+1 ir kabotaþo klausimas bus nagrinëjamas po pirmёjё dvejё metё.

Posëdyje kalbëta ir aktualiu Lietuvos veþëjams klausimu dël keliё mokesèiё Austrijoje. Mokesèiё mokëjimo tvarka ðioje ðalyje yra gana sudëtinga ir veþëjams ne visada patogu ja naudotis. Deja, Austrijos delegacija negalëjo atsakyti á visus Lietuvos delegacijos klausimus ir paþadëjo juos perduoti kompetentingoms Austrijos institucijoms, taèiau informavo, jog nuo 2005 m. dabar galiojanti mokesèiё sistema bus pakeista, o mokesèiё dydis priklausys nuo transporto priemoniё iðmetamё kenksmingё medþiagё kiekio (Euro kategorijos).

Austrijos delegacija taip pat informavo, kad ðalis laikosi ES normatyvё, taikomё transporto priemoniё leistiniems svoriams ir matmenims, taigi leidþiamas bendras transporto priemoniё svoris Austrijoje yra 40 t.

Derybose ðalys aptarë ir kitus praktinius kroviniё veþimo klausimus. Kombinuotё veþiojimё bendrovës Цkombi atstovas pateikë informacijà apie automobiliё gabenimo traukiniais ypatumus ir sàlygas bei paþymëjo, kad ir nesant apribojimё vykti tranzitu per Austrijà, kai kurie marðrutai gali bûti ádomûs Lietuvos veþëjams. Iðsamià informacijà ðiuo klausimu pateiksime vëliau.

Gintautas RAMASLAUSKAS

Krovininio transporto skyriaus vadovas

Transportas ir logistika 2004

Geguþës 13-15 d. Rygoje vyko tarptautinë transporto ir logistikos konferencija bei paroda ¥TRANSPORTAS IR LOGISTIKA 2004", kurioje dalyvavo asociacijos „Linava" transporto politikos ir informacijos sekretorius Algirdas Baranauskas, Krovininio transporto skyriaus specialistë Virginija Gaidytë, Informacinio ir IT skyriaus specialistas ryðiams su IRU ir Vakarё Europos ðalimis Donatas Þukauskas, TIR departamento kontrolës ir prieþiûros vyresnysis specialistas Rytenis Ðerënas, UAB „Linavos" servisas projektё vadovas Miroslavas Gûdas, vadybininkas Tomas Vilainis.

Konferencijoje pristatytos ir aptartos ES prekybos, transporto ir muitinës politikos temos. Praneðimuose buvo akcentuojami svarbiausi ES projektai transporto sistemai gerinti, saugumui uþtikrinti, gabenant krovinius bei keleivius atskiromis transporto rûðimis. Kompetentingё valstybiniё institucijё atstovai detaliai pristatë Latvijos transporto sektoriё, supaþindino su pagrindinëmis tarptautiniё gabenimё rinkos tendencijomis. Didelis dëmesys skirtas Baltijos ðaliё kaip ES naujё nariё transporto sektoriaus konkurencingumui didinti, tolesnëms jo plëtros galimybëms, infrastruktûros perspektyvoms bei þiniё ekonomikos plëtrai. Praneðëjai paþymëjo, kad Baltijos valstybëms - svarbiai jungiamajai transporto grandþiai tarp Vakarё ir Rytё Europos - toliau iðlieka svarbu bendradarbiauti su Rusijos Federacija bei NVS ðalimis.

Asociacijos „Linava" transporto politikos ir informacijos sekretorius Algirdas Baranauskas konferencijoje vykusiame susitikime su Pasaulio banko prekybos ir transporto plëtros Baltijos ðalims konsultantu Tapio Naula aptarë Lietuvos keliё transporto plëtros tendencijas, logistikos centrё kûrimo perspektyvas, bendradarbiavimo galimybes dël bendrё projektё rengimo ir ágyvendinimo.

Siekiant geriau patenkinti veþëjё poreikius ir uþtikrinti teikiamё paslaugё aukðtà kokybї, UAB „Linavos" serviso atstovai susitikime su Latvijos veþëjё automobiliais asociacijos „Latvijas auto" generaliniu sekretoriumi Pavelu Groðevu pasidalino vykdomos komercinës veiklos patirtimi bei aptarë bendradarbiavimo tarp UAB „Linavos" servisas ir Latvijos veþëjё automobiliais asociacijos „Latvijas auto" dukterinës ámonës „Auto serviss" Ltd. galimybes.

Transporto politikos

ir informacijos departamentas

Turistiniё autobusё klasifikavimas

Asociacija „Linava" informuoja, kad Lietuvos keleiviё veþëjai turi galimybї klasifikuoti autobusus, suteikiant jiems vienos, dviejё, trijё ir keturiё þvaigþduèiё kategorijas pagal Tarptautinës keliё transporto sàjungos (IRU) patvirtintà turistiniё autobusё klasifikavimo sistemà.

Ði autobusё klasifikavimo sistema paplitusi Europoje ir pripaþástama tarptautiniu lygiu. Ðiuo metu ji galioja 18-oje Europos ðaliё - Belgijoje, Bulgarijoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Prancûzijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Moldovoje, Norvegijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Ðvedijoje, Ðveicarijoje, Ispanijoje, Èekijoje ir Vengrijoje.

IRU tarptautinë turistiniё autobusё klasifikavimo sistema pradëta naudoti 1985 m., jos tikslas - pakeisti visas nacionalines sistemas, tuo metu galiojusias Belgijoje, Prancûzijoje, Vokietijoje ir Ðvedijoje ir nustatyti visose Europos ðalyse galiojanèius vieningus ir aiðkius ðiё transporto priemoniё komforto klasiё kriterijus. Tuomet buvo pripaþinta, kad komforto normё suvienodinimas tarptautiniu lygiu taptё turistiniё autobusё vizitine kortele. Europos autobusё gamintojai, kurdami naujus autobusё modelius, taip pat vadovaujasi turistiniё autobusё klasifikavimo sistemos reikalavimais.

Asociacija „Linava" prie IRU tarptautinës turistiniё autobusё klasifikavimo sistemos prisijungë 1998 m., patvirtinus klasifikavimo nuostatus. Ðiuo metu ið viso Lietuvoje yra 33 klasifikuoti autobusai, ið jё 14 turi 4 þvaigþduèiё kategorijà, 19 autobusё - 3 þvaigþdutes.

Autobusus Lietuvoje klasifikuoja specialiai tam sudaryta komisija, kurioje yra Valstybinës keliё transporto inspekcijos, Lietuvos turizmo asociacijos ir asociacijos "Linava" specialistai. Veþëjas gauna autobuso kategorijà árodantá sertifikatà bei þymëjimo emblemas su IRU ir „Linavos" þenklais. Vëliau kiekvienais metais atliekamas pakartotinis autobusё tikrinimas ir vël nustatoma atitinkama kategorija, t. y. pratїsiamas jё galiojimo laikas ar suteikiama þemesnë kategorija.

Pagal minëtus kriterijus veþëjai turi galimybї nustatyti turistiniё autobusё nuomos kainas. Be to, tai leidþia klientams pasirinkti reikalingos klasës turistiná autobusà, kuris labiausiai atitinka jo poreikius bei finansines galimybes.

Daugiau informacijos apie turistiniё autobusё klasifikavimà galima rasti asociacijos „Linava" interneto svetainëje www.linava.lt (skyrelis „Informacija veþëjams") ar paskambinї telefonu (5) 278 65 32 arba (5) 278 65 35.

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 9 (69)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Apie kelininkų darbus - spaudos konferencijoje

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

KANDIDATUS į PREZIDIUMА PASIūLė VEžėJAI

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs veþëjams